Koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä

Lue lisääOta yhteyt­tä

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Tutus­tu pal­ve­lui­hin ja ota yhteyt­tä – mie­ti­tään yhdes­sä juu­ri sinul­le tai yhtei­söl­le­si sopi­vat askel­mer­kit eteen­päin!

Val­men­nus

Kara Mon­don rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus aut­taa löy­tä­mään vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat, kir­kas­ta­maan tavoit­tei­ta ja unel­mia sekä suun­taa­maan mää­rä­tie­tie­toi­ses­ti nii­tä koh­ti. Tar­jol­la on esi­mies­val­men­nus­ta, joh­don val­men­nus­ta sekä tii­mi- ja työyh­tei­sö­val­men­nus­ta. Lue lisää ja varaa aika val­men­nuk­seen!

Lue lisää

Kou­lu­tus

Kara Mon­don vah­vis­ta­vat ja kehit­tä­vät teho­kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le tuke­vat hyvin­voin­tia, onnis­tu­mis­ta ja menes­tys­tä. Tutus­tu vaih­toeh­toi­hin ja ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tus­päi­vään tai tilaa kou­lu­tus omal­le yhtei­söl­le­si!

Lue lisää

Kon­sul­toin­ti

Kara Mon­don kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut aut­ta­vat orga­ni­saa­tio­ta­si stra­te­gia-, muu­tos- ja kehit­tä­mis­työs­sä. Eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­na on mis­sio- ja arvo­läh­töi­nen jär­jes­tö­sek­to­rin kon­sul­toin­ti. Ota siis yhteyt­tä, kun tar­vit­set rai­kas­ta näke­mys­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­seen!

Lue lisää

Face­book

3 päi­vää sit­ten

Kara Mondo

Tun­ne sisäi­nen tyy­ney­te­si,
sinä olet tyy­neys 😌
Feel the still­ness,
Beco­me still­ness 😌
#tyy­neys #läs­nä­olo #tie­toi­suus #mind­ful­ness #hyvin­voin­ti #still­ness #pre­sence #awa­re­ness #inner­peace #peaceof­mind #well­being #kara­mon­do
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa

5 päi­vää sit­ten

Kara Mondo

Ota vas­taan kevät ja anna elä­män ener­gian vir­ra­ta itses­sä­si.
Welco­me the Spring and let life ener­gy flow wit­hin your soul.

#kevät #ener­gia #voi­maan­tu­mi­nen #voi­ma­va­rat #läs­nä­olo #voi­maa­luon­nos­ta #luon­to #spring #ener­gy #empower­ment #pre­sence #powe­rof­na­tu­re #natu­re
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa

2 viik­koa sit­ten

Kara Mondo

Kara Mon­do on ollut muka­na kehit­tä­mäs­sä ja toteut­ta­mas­sa Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ran Mie­li­nau­ha-keräys­tä, jol­la kerä­tään varo­ja mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­seen ja vai­keas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien krii­si­aut­ta­mi­seen.

Keräyk­sen kas­vo­na on tänä vuon­na upea lau­la­ja-musii­kin­te­ki­jä-tai­tei­li­ja Elli­noo­ra. Elli­noo­ra muis­tut­taa mei­tä kaik­kia sii­tä, että elä­män vai­keim­mis­ta­kin jutuis­ta voi sel­viy­tyä ja aina löy­tyy joku, joka kuun­te­lee. Osta sinä­kin oma mie­li­nau­ha rin­taan ja näy­tä tuke­si. Tue­taan toi­nen toi­siam­me - Yhdessä4ever 💚
#mie­li­nau­ha #varain­han­kin­ta #kon­sul­toin­ti
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa

Blo­gi

Ajan­koh­tais­ta

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Varaa paik­ka kevään ja syk­syn alka­viin kou­lu­tuk­siin. Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan tääl­lä »

Kevään kou­lu­tuk­set

Val­men­ta­va esi­mies­työ ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to
Hel­sin­ki, 20.5.2019
Tuusu­la, 10.6.2019

Arvos­ta­va ja raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus
Tuusu­la 27.5.2019

Stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen ja itseoh­jau­tu­va tii­mi
Hel­sin­ki, 3.6.2019

Vah­vis­ta­va kou­lu­tus asian­tun­ti­joil­le ja työn­te­ki­jöil­le
Tuusu­la, 6.6.2019

”Jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia, voi­ma­va­ro­ja ja ainut­laa­tui­suuk­sia, joi­den avul­la kehi­tys koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä on mah­dol­lis­ta. Kara Mon­do aut­taa sinua ja yhtei­söä­si muu­tok­sen, kehi­tyk­sen ja vah­vis­tu­mi­sen tiel­lä.”

Mer­vi  Saik­ko­nen
rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, VTM