Koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä

Lue lisääOta yhteyt­tä
”Jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia, voi­ma­va­ro­ja ja ainut­laa­tui­suuk­sia, joi­den avul­la kehi­tys koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä on mah­dol­lis­ta. Kara Mon­do aut­taa sinua ja yhtei­söä­si muu­tok­sen, kehi­tyk­sen ja vah­vis­tu­mi­sen tiel­lä.”

Mer­vi  Saik­ko­nen
rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, VTM

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Pal­ve­lui­na ovat rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus, vah­vis­ta­va ja kehit­tä­vä kou­lu­tus sekä moni­puo­li­nen ja inno­va­tii­vi­nen orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­ti.

Tutus­tu Kara Mon­don pal­ve­lui­hin

Tutus­tu pal­ve­lui­hin ja ota yhteyt­tä – mie­ti­tään yhdes­sä juu­ri sinul­le tai yhtei­söl­le­si sopi­vat askel­mer­kit eteen­päin!

Val­men­nus

Kara Mon­don rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus aut­taa löy­tä­mään vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat, kir­kas­ta­maan tavoit­tei­ta ja unel­mia sekä suun­taa­maan mää­rä­tie­tie­toi­ses­ti nii­tä koh­ti. Tar­jol­la on esi­mies­val­men­nus­ta, joh­don val­men­nus­ta sekä tii­mi- ja työyh­tei­sö­val­men­nus­ta. Lue lisää ja varaa aika val­men­nuk­seen!

Lue lisää

Kou­lu­tus

Kara Mon­don vah­vis­ta­vat ja kehit­tä­vät teho­kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le tuke­vat hyvin­voin­tia, onnis­tu­mis­ta ja menes­tys­tä. Tutus­tu vaih­toeh­toi­hin ja ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tus­päi­vään tai tilaa kou­lu­tus omal­le yhtei­söl­le­si!

Lue lisää

Kon­sul­toin­ti

Kara Mon­don kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut aut­ta­vat orga­ni­saa­tio­ta­si stra­te­gia-, muu­tos- ja kehit­tä­mis­työs­sä. Eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­na on mis­sio- ja arvo­läh­töi­nen jär­jes­tö­sek­to­rin kon­sul­toin­ti. Ota siis yhteyt­tä, kun tar­vit­set rai­kas­ta näke­mys­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­seen!

Lue lisää

Face­book

2 kuu­kaut­ta sit­ten

Kara Mondo

Usko unel­mii­si
niin tie­dät suun­ta­si💛
Belie­ve in Your Dreams
and they will lead Your Way💛

#unel­mat #suun­ta #onnel­li­suus
#dreams #direc­tion #hap­pi­ness
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa
·Jaa

2 kuu­kaut­ta sit­ten

Kara Mondo

Tal­ven tyy­neys ja lumi­val­keus.
Muis­tu­tus olen­nai­ses­ta
täs­sä het­kes­sä.

The still­ness and whi­te­ness of Win­ter
A remin­der of the Essen­tial
In this precious moment.

#lumi­val­keus #tyy­neys #tämä­het­ki #läs­nä­olo #olen­nai­nen #tuusu­lan­jär­vi
#whi­te­ness #still­ness #pre­sence #awa­re­ness #now #essen­tial #mind­ful­ness #lake­tuusu­la
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa
·Jaa

3 kuu­kaut­ta sit­ten

Kara Mondo

Kara Mon­do Supe­rior esi­mies­kou­lu­tuk­sen iloi­sia tun­nel­mia Tuusu­lan­jär­ven upeis­sa mai­se­mis­sa Maja­ta­lo Onne­lan tiluk­sil­la. Kii­tos huip­pu­ryh­mäl­le hyvis­tä kes­kus­te­luis­ta ja antoi­sas­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta sekä muka­vis­ta päi­vis­tä yhdes­sä!

Kii­tos myös myön­tei­ses­tä palaut­tees­ta 😊
”Kii­tos, oli hyvä koko­nai­suus!”
”Kou­lu­tus sopi­si monel­le orga­ni­saa­tios­sam­me!”

Ps. Seu­raa­vat esi­mies­kou­lu­tuk­set käyn­nis­ty­vät alku­vuo­des­ta 😉

#esi­mies­kou­lu­tus #joh­ta­mi­nen Maja­ta­lo Onne­la #tuusu­lan­jär­vi #kara­mon­do
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa
·Jaa

Blo­gi

Ajan­koh­tais­ta

Alka­vat kou­lu­tuk­set

VARAA PAIKKASI PIAN!

Kara Mon­do Supe­rior esi­mies­kou­lu­tus (3 pv)

  • Tuusu­la,  alkaa 4.3.2019
  • Hel­sin­ki, alkaa 6.5.2019