Koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä

Lue lisääOta yhteyt­tä

”Jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia, voi­ma­va­ro­ja ja ainut­laa­tui­suuk­sia, joi­den avul­la kehi­tys koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä on mah­dol­lis­ta. Kara Mon­do aut­taa sinua ja yhtei­söä­si muu­tok­sen, kehi­tyk­sen ja vah­vis­tu­mi­sen tiel­lä.”

Mer­vi  Saik­ko­nen
rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, VTM

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Pal­ve­lui­na ovat rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus, vah­vis­ta­va ja kehit­tä­vä kou­lu­tus sekä moni­puo­li­nen ja inno­va­tii­vi­nen orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­ti.

Tutus­tu Kara Mon­don pal­ve­lui­hin

Tutus­tu pal­ve­lui­hin ja ota yhteyt­tä – mie­ti­tään yhdes­sä juu­ri sinul­le tai yhtei­söl­le­si sopi­vat askel­mer­kit eteen­päin!

Val­men­nus

Kara Mon­don rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus aut­taa löy­tä­mään vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat, kir­kas­ta­maan tavoit­tei­ta ja unel­mia sekä suun­taa­maan mää­rä­tie­tie­toi­ses­ti nii­tä koh­ti. Tar­jol­la on esi­mies­val­men­nus­ta, joh­don val­men­nus­ta, tii­mi- ja työyh­tei­sö­val­men­nus­ta sekä val­men­nus­ta yksi­tyi­sil­le hen­ki­löil­le. Lue lisää ja varaa aika val­men­nuk­seen!

Lue lisää

Kou­lu­tus

Kara Mon­don vah­vis­ta­vat ja kehit­tä­vät teho­kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le tuke­vat hyvin­voin­tia, onnis­tu­mis­ta ja menes­tys­tä. Tutus­tu vaih­toeh­toi­hin ja ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tus­päi­vään tai tilaa kou­lu­tus omal­le yhtei­söl­le­si!

Lue lisää

Kon­sul­toin­ti

Kara Mon­don kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut aut­ta­vat orga­ni­saa­tio­ta­si stra­te­gia-, muu­tos- ja kehit­tä­mis­työs­sä. Eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­na on mis­sio- ja arvo­läh­töi­nen jär­jes­tö­sek­to­rin kon­sul­toin­ti. Ota siis yhteyt­tä, kun tar­vit­set rai­kas­ta näke­mys­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­seen!

Lue lisää

Face­book

4 tun­tia sit­ten

Kara Mondo

Kaik­ki tun­teet kuu­lu­vat elä­mään.
Suu­rin kai­kis­ta on rak­kaus ❤️
#rak­kaus #tun­teet #myö­tä­tun­to #itse­myö­tä­tun­to
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa
·Jaa

3 viik­koa sit­ten

Kara Mondo

Kuun­te­le sydän­tä­si ja ole läs­nä täs­sä het­kes­sä, niin olet val­mis sano­maan elä­mäl­le tah­don, kun het­ki on koh­dal­la 🧡
#roh­keus #läs­nä­olo #itse­luot­ta­mus #kuun­te­le­sy­dän­tä­si #omae­lä­mä #kara­mon­do @karamondo
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa
·Jaa

4 viik­koa sit­ten

Kara Mondo

Haluat­ko löy­tää vah­vuu­te­si ja voi­ma­va­ra­si ja kir­kas­taa suun­ta­si? Ota avuk­si Kara Mon­don rat­kai­su­kes­kei­nen yksi­lö­val­men­nus! Val­men­nus­ti­la Jär­ven­pääs­sä lähel­lä juna-ase­maa. Varaa aika val­men­nuk­seen: www.karamondo.fi

#hyvin­voin­ti #val­men­nus @karamondo
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa
·Jaa

Blo­gi

Ajan­koh­tais­ta

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

KARA MONDO SUPERIOR - esi­mies­kou­lu­tus alkaa Menes­ty esi­mie­he­nä – ota roh­keas­ti käyt­töön vah­vuu­te­si ja kehi­tä esi­mies­tai­to­ja­si (3 pv) Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä ja antaa sinul­le hyvät…

Alka­vat kou­lu­tuk­set

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

KARA MONDO SUPERIOR - esi­mies­kou­lu­tus alkaa Menes­ty esi­mie­he­nä – ota roh­keas­ti käyt­töön vah­vuu­te­si ja kehi­tä esi­mies­tai­to­ja­si (3 pv) Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä ja antaa sinul­le hyvät…

Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Valmennustila:
Kartanontie 19 B, 04410 Järvenpää
(400 m Järvenpään juna-asemalta)