Sinun ja orga­ni­saa­tio­si kump­pa­ni koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Ota yhteyt­tä

Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, kou­lu­tus­ta ja fasi­li­toin­tia sekä moni­puo­lis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Tutus­tu pal­ve­lui­hin ja ota yhteyt­tä, niin sovi­taan sinul­le tai orga­ni­saa­tiol­le­si sopi­vat askel­mer­kit eteen­päin!

Val­men­nus

Kara Mon­don rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus aut­taa löy­tä­mään vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat, kir­kas­ta­maan tavoit­tei­ta ja unel­mia sekä suun­taa­maan mää­rä­tie­tie­toi­ses­ti nii­tä koh­ti. Tar­jol­la on esi­mies­val­men­nus­ta, joh­don val­men­nus­ta sekä tii­mi- ja työyh­tei­sö­val­men­nus­ta. Lue lisää ja varaa aika val­men­nuk­seen!

Lue lisää

Kou­lu­tus

Kara Mon­don vah­vis­ta­vat ja kehit­tä­vät teho­kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le tuke­vat hyvin­voin­tia, onnis­tu­mis­ta ja menes­tys­tä. Tutus­tu vaih­toeh­toi­hin ja ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tus­päi­vään tai tilaa kou­lu­tus omal­le yhtei­söl­le­si!

Lue lisää

Kon­sul­toin­ti

Kara Mon­don kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut aut­ta­vat orga­ni­saa­tio­ta­si stra­te­gia-, muu­tos- ja kehit­tä­mis­työs­sä. Eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­na on mis­sio- ja arvo­läh­töi­nen jär­jes­tö­sek­to­rin kon­sul­toin­ti. Ota siis yhteyt­tä, kun tar­vit­set rai­kas­ta näke­mys­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­seen!

Lue lisää

Face­book

Blo­gi

Hyväl­lä fii­lik­sel­lä kesä­lo­mil­le - osal­lis­tu voi­maan­nut­ta­vaan esi­mies­kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa!

Hyväl­lä fii­lik­sel­lä kesä­lo­mil­le - osal­lis­tu voi­maan­nut­ta­vaan esi­mies­kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa!

Kesä­kuus­sa ennen kesä­lo­mal­le jää­mis­tä on hyvä vara­ta itsel­le aikaa kulu­neen kau­den tar­kas­te­luun sekä omaan kehit­ty­mi­seen ja vah­vis­tu­mi­seen. Kara Mon­don VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -esi­mies­kou­lu­tus tar­jo­aa oivan mah­dol­li­suu­den…

Ajan­koh­tais­ta

VARAA PAIKKA ESIMIESKOULUTUKSEEN - ILMOITTAUDU NYT

VARAA PAIKKA ESIMIESKOULUTUKSEEN - ILMOITTAUDU NYT

Tule mukaan VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa 2019! Var­mis­ta paik­ka­si ja ilmoit­tau­du pian sinul­le sopi­vaan kou­lu­tus­päi­vään! Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.karamondo.fi/valmentavaesimiestyo/

Koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

”Jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia, voi­ma­va­ro­ja ja ainut­laa­tui­suuk­sia, joi­den avul­la kehi­tys koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä on mah­dol­lis­ta. Kara Mon­do aut­taa sinua ja yhtei­söä­si muu­tok­sen, kehi­tyk­sen ja vah­vis­tu­mi­sen tiel­lä.”

Mer­vi  Saik­ko­nen
rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, VTM