Sinun ja orga­ni­saa­tio­si kump­pa­ni koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Ota yhteyt­tä

Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Tutus­tu pal­ve­lui­hin ja ota yhteyt­tä, niin sovi­taan sinul­le tai orga­ni­saa­tiol­le­si sopi­vat askel­mer­kit eteen­päin!

Val­men­nus

Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus aut­taa tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuu­te­si, voi­ma­va­ra­si ja poten­ti­aa­li­si sekä kuun­te­le­maan sydän­tä­si ja löy­tä­mään juu­ri sinul­le sopi­vat rat­kai­sut ja sinul­le sopi­van polun eteen­päin koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Lue lisää ja varaa aika val­men­nuk­seen tai tilaa val­men­nus­pa­ket­ti itsel­le­si tai yhtei­söl­le­si!

Lue lisää

Kou­lu­tus

Kara Mon­do tar­jo­aa moni­puo­li­sen vali­koi­man esi­mies­kou­lu­tuk­sia sekä asian­tun­ti­joil­le ja työyh­tei­söil­le suun­nat­tu­ja kou­lu­tuk­sia eri paik­ka­kun­nil­la.

Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le yhtei­söl­le­si!

Lue lisää

Kon­sul­toin­ti

Kara Mon­don kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut aut­ta­vat orga­ni­saa­tio­ta­si stra­te­gia-, muu­tos- ja kehit­tä­mis­työs­sä. Eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­na on mis­sio- ja arvo­läh­töi­nen jär­jes­tö­sek­to­rin kon­sul­toin­ti.

Ota yhteyt­tä, kun tar­vit­set rai­kas­ta näke­mys­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­seen!

Lue lisää

Face­book

Blo­gi

Hyväl­lä fii­lik­sel­lä kesä­lo­mil­le - osal­lis­tu voi­maan­nut­ta­vaan esi­mies­kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa!

Hyväl­lä fii­lik­sel­lä kesä­lo­mil­le - osal­lis­tu voi­maan­nut­ta­vaan esi­mies­kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa!

Kesä­kuus­sa ennen kesä­lo­mal­le jää­mis­tä on hyvä vara­ta itsel­le aikaa kulu­neen kau­den tar­kas­te­luun sekä omaan kehit­ty­mi­seen ja vah­vis­tu­mi­seen. Kara Mon­don VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -esi­mies­kou­lu­tus tar­jo­aa oivan mah­dol­li­suu­den…

Ajan­koh­tais­ta

Nyt on aika vara­ta paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen!

Nyt on aika vara­ta paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen!

Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le alkaa Tuusu­las­sa 16.9. ja Hel­sin­gis­sä 28.10. Tule mukaan vah­vis­tu­maan ja voi­maan­tu­maan - varaa paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen jo tänään!   Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja…

Koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

”Jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia, voi­ma­va­ro­ja ja ainut­laa­tui­suuk­sia, joi­den avul­la kehi­tys koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä on mah­dol­lis­ta. Kara Mon­do aut­taa sinua ja yhtei­söä­si muu­tok­sen, kehi­tyk­sen ja vah­vis­tu­mi­sen tiel­lä.”

Mer­vi  Saik­ko­nen
rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, VTM

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1