Ajan­koh­tais­ta

ILMOITTAUDU NYT SYKSYN ESIMIESKOULUTUKSEEN

ILMOITTAUDU NYT SYKSYN ESIMIESKOULUTUKSEEN

Olen todel­la iloi­nen Menes­ty esi­mie­he­nä -teho­kou­lu­tuk­sen saa­mas­ta hyväs­tä palaut­tees­ta! On ilo vetää kou­lu­tuk­sia innos­tu­neil­le ja aktii­vi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Täs­sä muu­ta­ma palau­te: “Hyvin raken­net­tu koko­nai­suus, joka aut­taa ja on hyö­dyl­li­nen esi­mies­työs­sä ja…

ILMOITTAUDU NYT SYKSYN ESIMIESKOULUTUKSEEN

Hyö­dyn­nä tam­mi­kuun tar­jous - ilmoit­tau­du esi­mies­kou­lu­tuk­seen!

Haluat­ko kehit­tyä esi­mie­he­nä? Nyt on hyvä ajan­koh­ta vara­ta kalen­te­ris­ta aikaa omaan kehit­ty­mi­seen. Hyö­dyn­nä tam­mi­kuun tar­jous -50€ ja ilmoit­tau­du mukaan kevään esi­mies­kou­lu­tuk­seen!   Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja…

Voi­ma­va­rat käyt­töön Kara Mon­do Peace & Power kou­lu­tuk­sel­la

Voi­ma­va­rat käyt­töön Kara Mon­do Peace & Power kou­lu­tuk­sel­la

Panos­ta omaan hyvin­voin­tii­si ja tule mukaan Kara Mon­don Peace & Power -kou­lu­tuk­seen. Opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si. Oival­lat itse­myö­tä­tun­non ja läs­nä­olon…

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja työyh­tei­söil­le

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja työyh­tei­söil­le

Ter­ve­tu­loa mukaan kehit­ty­mään ja vah­vis­tu­maan Kara Mon­don kou­lu­tuk­siin! Kou­lu­tus­ten läh­tö­koh­ta­na on rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen ajat­te­lu. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa kou­lu­tet­ta­vien esi­mies-, joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Uusi­na…

Nyt on aika vara­ta paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen!

Nyt on aika vara­ta paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen!

Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le alkaa Tuusu­las­sa 16.9. ja Hel­sin­gis­sä 28.10. Tule mukaan vah­vis­tu­maan ja voi­maan­tu­maan - varaa paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen jo tänään!   Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja…

Hyö­dyn­nä nopean varaa­jan etu -10% 31.5. asti!

Hyö­dyn­nä nopean varaa­jan etu -10% 31.5. asti!

Tule mukaan Kara Mon­don VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -esi­mies­kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa 2019! Nopean ilmoit­tau­tu­jan etu -10%, kun ilmoit­tau­dut 31.5. men­nes­sä! Kou­lu­tuk­set toteu­te­taan Tuusu­las­sa (Maja­ta­lo Onne­la) 10.6., Tam­pe­reel­la…

VARAA PAIKKA ESIMIESKOULUTUKSEEN - ILMOITTAUDU NYT

VARAA PAIKKA ESIMIESKOULUTUKSEEN - ILMOITTAUDU NYT

Tule mukaan VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO -kou­lu­tuk­seen kesä­kuus­sa 2019! Var­mis­ta paik­ka­si ja ilmoit­tau­du pian sinul­le sopi­vaan kou­lu­tus­päi­vään! Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.karamondo.fi/valmentavaesimiestyo/

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

Ilmoit­tau­du syk­syn KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tuk­seen

KARA MONDO SUPERIOR - esi­mies­kou­lu­tus alkaa Menes­ty esi­mie­he­nä – ota roh­keas­ti käyt­töön vah­vuu­te­si ja kehi­tä esi­mies­tai­to­ja­si (3 pv) Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä ja antaa sinul­le hyvät…

Uusim­mat artik­ke­lit

ILMOITTAUDU NYT SYKSYN ESIMIESKOULUTUKSEEN

Olen todel­la iloi­nen Menes­ty esi­mie­he­nä -teho­kou­lu­tuk­sen saa­mas­ta hyväs­tä palaut­tees­ta! On ilo vetää kou­lu­tuk­sia innos­tu­neil­le ja aktii­vi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Täs­sä muu­ta­ma palau­te: “Hyvin raken­net­tu koko­nai­suus, joka aut­taa ja on hyö­dyl­li­nen esi­mies­työs­sä ja…

Hyö­dyn­nä tam­mi­kuun tar­jous - ilmoit­tau­du esi­mies­kou­lu­tuk­seen!

Haluat­ko kehit­tyä esi­mie­he­nä? Nyt on hyvä ajan­koh­ta vara­ta kalen­te­ris­ta aikaa omaan kehit­ty­mi­seen. Hyö­dyn­nä tam­mi­kuun tar­jous -50€ ja ilmoit­tau­du mukaan kevään esi­mies­kou­lu­tuk­seen!   Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja…

Voi­ma­va­rat käyt­töön Kara Mon­do Peace & Power kou­lu­tuk­sel­la

Panos­ta omaan hyvin­voin­tii­si ja tule mukaan Kara Mon­don Peace & Power -kou­lu­tuk­seen. Opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si. Oival­lat itse­myö­tä­tun­non ja läs­nä­olon…

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le ja työyh­tei­söil­le

Ter­ve­tu­loa mukaan kehit­ty­mään ja vah­vis­tu­maan Kara Mon­don kou­lu­tuk­siin! Kou­lu­tus­ten läh­tö­koh­ta­na on rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen ajat­te­lu. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa kou­lu­tet­ta­vien esi­mies-, joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Uusi­na…

Nyt on aika vara­ta paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen!

Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le alkaa Tuusu­las­sa 16.9. ja Hel­sin­gis­sä 28.10. Tule mukaan vah­vis­tu­maan ja voi­maan­tu­maan - varaa paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen jo tänään!   Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja…

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1