Ter­ve­tu­loa mukaan kehit­ty­mään ja vah­vis­tu­maan Kara Mon­don kou­lu­tuk­siin! Kou­lu­tus­ten läh­tö­koh­ta­na on rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen ajat­te­lu. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa kou­lu­tet­ta­vien esi­mies-, joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja.

Uusi­na kou­lu­tuk­si­na löy­ty­vät nyt mm. Kara Mon­do Peace & Power: Voi­ma­va­rat käyt­töön - kehi­tä itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja (1 pv) sekä Kara Mon­do Boss: Pal­lo hal­tuun - uuden esi­mie­hen kou­lu­tus­oh­jel­ma (5 pv).

Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si teil­le sovel­tu­va­na ajan­koh­ta­na.

Tutus­tu kou­lu­tuk­siin tääl­lä »

 

 

 

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1