Voi­maa asian­tun­ti­ja­työ­hön – vah­vis­ta­va kou­lu­tus asian­tun­ti­joil­le (1 pv)

KARA MONDO EXPERT -asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus
Voi­maa asian­tun­ti­ja­työ­hön – vah­vis­ta­va kou­lu­tus asian­tun­ti­joil­le ja työn­te­ki­jöil­le (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa asian­tun­ti­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lua, oman työn hal­lin­taa ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Päi­vä vah­vis­taa myös itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja tukee työs­sä jak­sa­mis­ta.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

  • 6.6.2019, Tuusu­la (Maja­ta­lo Onne­la)
  • 9.9.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)
  • 4.11.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)

 

KARA MONDO EXPERT -asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si monen­lai­sis­sa asian­tu­ni­ja- ja suun­nit­te­li­ja­teh­tä­vis­sä.  Kou­lu­tus­päi­vä tukee sel­viy­ty­mis­tä­si vaa­ti­vis­sa­kin itse­näi­sis­sä työ­te­hä­vis­sä ja antaa sinul­le näkö­kul­mia ja työ­ka­lu­ja, jot­ka vah­vis­ta­vat, tuke­vat ja voi­maan­nut­ta­vat sinua työn­te­ki­jä­nä. Kou­lu­tus poh­jau­tuu vah­vas­ti rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­seen lähes­ty­mis­ta­paan.

Kou­lu­tus vah­vis­taa itse­tun­te­mus­ta­si ja itse­luot­ta­mus­ta­si, lisää levol­li­suut­ta ja armol­li­suut­ta itseä­si koh­taan sekä vah­vis­taa uskoa­si tule­vaan ja omiin onnis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin. Saat kei­no­ja oman työn ja jak­sa­mi­sen koko­nais­val­tai­seen hal­lin­taan haas­ta­vas­sa arjes­sa. Tavoit­tee­na on, että kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen voit ede­tä innos­tu­neel­la ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä koh­ti tavoit­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia ja oival­lat omas­ta jak­sa­mi­ses­ta huo­leh­ti­mi­sen mer­ki­tyk­sen niin työ­si kuin koko­nais­hy­vin­voin­ti­si­kin kan­nal­ta.

Kou­lu­tus­päi­vän aika­na käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja:

  • Sisäi­sen levol­li­suu­den löy­tä­mi­nen
  • Myö­tä­tun­to itseä koh­taan ja sen löy­tä­mi­nen
  • Huo­mion suun­taa­mi­nen myön­tei­seen
  • Omien vah­vuuk­sien ja voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen
  • Työs­sä ja arjes­sa jak­sa­mi­sen kei­no­jen tun­nis­ta­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen
  • Tavoit­tei­den ja askel­merk­kien aset­ta­mi­nen
  • Roh­keu­den ja itse­luot­ta­muk­sen vah­vis­ta­mi­nen

HINTA:

Avoin asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus (1 pv): hinta/ osal­lis­tu­ja: 225 e (+alv 24%), (sis. kokous­pa­ke­tin: aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vi + lou­nas sekä mate­ri­aa­li ja tilat)

Tilaus­kou­lu­tus orga­ni­saa­tiol­le (1 pv): 850 e (+alv. 24%)/ max. 10 hen­ki­löä per ryh­mä, HUOM. kou­lu­tus­ti­la ja ate­riat eivät sisäl­ly tilaus­kou­lu­tus­ten hin­taan

TILAA SAMALLA HENKILÖKOHTAISTA VALMENNUSTA:

KARA MONDO EXPERT -asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus­ta on suo­si­tel­ta­vaa täy­den­tää omal­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la val­men­nuk­sel­la. Kou­lu­tuk­sen varaa­mi­sen yhtey­des­sä val­men­nuk­set -10% alen­nuk­sel­la.

Tie­dus­te­le avoi­mia kou­lu­tuk­sia tai tilaa kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus työyh­tei­söl­le­si. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin ker­ron mie­lel­lä­ni lisää!