Rat­kai­su­kes­kei­nen ja itseoh­jau­tu­va asian­tun­ti­ja ja työn­te­ki­jä (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on kehit­tää asian­tun­ti­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­paa sekä oman työn että työyh­tei­sös­sä toi­mi­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Päi­vä vah­vis­taa myös itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja tukee työs­sä jaksamista.Tavoitteena on, että kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen voit ede­tä innos­tu­neel­la ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä koh­ti tavoit­tei­ta ja onnis­tu­mi­sia ja tun­nis­tat omis­ta voi­ma­va­rois­ta­si ja jak­sam­sies­ta­si huo­leh­ti­mi­sen tär­key­den ja itsel­le­si sopi­vat kei­not. Kou­lu­tus­päi­vä sopii lois­ta­vas­ti monen­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, jot­ka halua­vat kehit­tyä ja vah­vis­tua työn­te­ki­jöi­nä.

Kou­lu­tus­päi­vä tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si vaa­ti­vis­sa­kin itse­näi­sis­sä työ­teh­tä­vis­sä: Päi­vä antaa näkö­kul­mia ja työ­ka­lu­ja, jot­ka vah­vis­ta­vat oman työn hal­lin­taa, työyh­tei­sös­sä tar­vit­ta­via vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä omas­ta jak­sa­mi­ses­ta ja hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­sen tai­to­ja. Opit mm. suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si. Oival­lat itse­myö­tä­tun­non ja läs­nä­olon tai­don voi­maan­nut­ta­van mer­ki­tyk­sen hyvin­voin­nil­le­si. Kou­lu­tus vah­vis­taa itse­tun­te­mus­ta­si ja itse­luot­ta­mus­ta­si, lisää levol­li­suut­ta ja armol­li­suut­ta itseä­si koh­taan sekä vah­vis­taa uskoa­si tule­vaan ja omiin onnis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin. Saat kei­no­ja oman työn ja jak­sa­mi­sen koko­nais­val­tai­seen hal­lin­taan haas­ta­vas­sa arjes­sa.

Päi­vän kulues­sa teh­dään oival­lut­ta­via har­joi­tuk­sia ja käy­dään kes­kus­te­lua. Ver­tais­ko­ke­mus­ten jaka­mi­nen ja osal­lis­tu­jien kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus ovat osa päi­vän arvo­kas­ta antia. Kou­lu­tus­ta on suo­si­tel­ta­vaa vah­vis­taa Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tai­sel­la val­men­nuk­sel­la.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

  • 12.9.2019, Tam­pe­re, Hatan­pään Kar­ta­no

KOULUTUKSEN HINTA:

Avoin kou­lu­tus: 295 e + alv. 24% / hen­ki­lö (sisäl­tää aamiai­sen, lou­naan ja iltapäiväkahvin/ -teen)
Tilaus­kou­lu­tus: Pyy­dä tar­jous kou­lut­ta­jal­ta.

KOULUTUSPAIKAT:

TAMPERE
Hatan­pään Kar­ta­no, Tam­pe­re (Hatan­pään puis­to­ku­ja 1, 33900 Tam­pe­re)
Upeis­sa kar­ta­no­tun­nel­mis­sa Pyhä­jär­ven ran­nal­la lähel­lä Tam­pe­reen kes­kus­taa.
 

TUUSULA
Maja­ta­lo Onne­la, Tuusu­la (Ran­ta­tie 34, 04310 Tuusu­la)
Tuusu­lan­jär­ven kau­niis­sa ja rau­hal­li­ses­sa kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa.

HELSINKI
Scan­dic Grand Mari­na, Hel­sin­ki (Kata­ja­no­ka­lai­tu­ri 7, Hel­sin­ki)
Merel­li­sen Hel­sin­gin upeis­sa mai­se­mis­sa aivan Kaup­pa­to­rin tun­tu­mas­sa.

 

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TAI PYYDÄ TARJOUS!

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1