KARA MONDO SUPERIOR - esi­mies­kou­lu­tus alkaa

Menes­ty esi­mie­he­nä – ota roh­keas­ti käyt­töön vah­vuu­te­si ja kehi­tä esi­mies­tai­to­ja­si (3 pv)

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön. Kou­lu­tuk­sen myö­tä itse­luot­ta­muk­se­si, toi­min­ta­ta­pa­si ja tai­to­si kehit­ty­vät. Opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies­työs­sä­si sekä kei­no­ja, joi­den avul­la voit edis­tää alais­te­si moti­vaa­tio­ta ja innos­tus­ta sekä tukea sekä sinun että tii­mi­si onnis­tu­mis­ta ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Suh­tee­si alai­siin ja työyh­tei­söön vapau­tuu ja saat lisää ren­tout­ta, roh­keut­ta ja rau­haa eri­lais­ten haas­ta­vien­kin tilan­tei­den koh­taa­mi­seen.

Kol­me kou­lu­tus­päi­vää ajoit­tu­vat rau­hal­li­seen tah­tiin kuu­kau­den välein. Väliai­ka­na ehdit hyvin sovel­taa kou­lu­tuk­sen antia käy­tän­töön kou­lu­tus­päi­vis­sä annet­ta­vin har­joi­tuk­sin. Kehi­tyk­sen tuek­si suo­si­tel­laan kou­lu­tus­päi­vien välil­le ja nii­den jäl­keen myös Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tais­ta esi­mies­val­men­nus­ta.

PAIKKA Maja­ta­lo Onne­la -kou­lu­tus­kes­kus, Tuusu­lan­jär­ven kau­niis­sa kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa

KOULUTUSPÄIVÄT: 15.10.2018, 12.11.2018 ja 10.12.2018

ILMOITTAUDU PIAN, PAIKKOJA RAJOITETUSTI!

Lue lisää tääl­lä »

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1