Menes­ty esi­mie­he­nä – ota roh­keas­ti käyt­töön vah­vuu­te­si ja kehi­tä esi­mies­tai­to­ja­si (3 pv)

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee hyvin­voin­tia­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön.

Kou­lu­tuk­sen myö­tä itse­luot­ta­muk­se­si, toi­min­ta­ta­pa­si ja tai­to­si kehit­ty­vät. Opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies­työs­sä­si sekä kei­no­ja, joi­den avul­la voit edis­tää alais­te­si moti­vaa­tio­ta ja innos­tus­ta sekä tukea sekä sinun että tii­mi­si onnis­tu­mis­ta ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Suh­tee­si alai­siin ja työyh­tei­söön vapau­tuu ja saat lisää ren­tout­ta, roh­keut­ta ja rau­haa eri­lais­ten haas­ta­vien­kin tilan­tei­den koh­taa­mi­seen.

Kou­lu­tus­päi­vät

Kol­me kou­lu­tus­päi­vää ajoit­tu­vat rau­hal­li­seen tah­tiin kuu­kau­den välein. Väliai­ka­na ehdit rau­has­sa sovel­taa kou­lu­tuk­sen antia käy­tän­töön kou­lu­tus­päi­vis­sä annet­ta­vin har­joi­tuk­sin. Kehi­tyk­sen tuek­si suo­si­tel­laan kou­lu­tus­päi­vien välil­le ja nii­den jäl­keen myös Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tais­ta esi­mies­val­men­nus­ta.

Kou­lu­tus­päi­vä 1: Tee­ma­na hen­ki­lö­koh­tai­nen kehi­tys ja itsen­sä joh­ta­mi­nen

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tukea ja vah­vis­taa esi­mie­hen omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä esi­mies­työs­sä sekä tukea vas­taa­vas­ti esi­mie­hen tai­to­ja alais­ten poten­ti­aa­lin tun­nis­ta­mi­ses­sa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen tuke­mi­ses­sa.

 • Orien­toi­tu­mi­nen rat­kai­su­kes­kei­seen ja val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön 1
 • Itse­luot­ta­muk­ses­ta voi­mia esi­mies­työ­hön
 • Omat ja alais­te­si vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat käyt­töön
 • Löy­dä ja syty­tä oma ja alais­ten moti­vaa­tio ja innos­tuk­sen liek­ki
 • Läs­nä­olon ja mie­len­rau­han har­joi­tuk­sia, joi­den avul­la luo­vuus, inno­va­tii­vi­suus ja tehok­kuus lisään­ty­vät
 • Koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti esi­mies­työn voi­ma­va­ra­na

Kou­lu­tus­päi­vä 2: Tee­ma­na toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus  

 • Orien­toi­tu­mi­nen rat­kai­su­kes­kei­seen ja val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön 2
 • Toi­mi­van vuo­rai­ku­tuk­sen perus­ta – myö­tä­tun­to ja itse­myö­tä­tun­to
 • Myön­tei­nen ja arvos­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus
 • Esi­mie­hen mer­ki­tys esi­merk­ki­nä: arvos­tus lisää arvos­tus­ta
 • Palaut­teen anta­mi­nen, vas­taa­not­ta­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen
 • Haas­ta­vien tilan­tei­den pur­ka­mi­nen
 • Avoi­men ja rikas­tut­ta­van kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin vah­vis­ta­mi­nen

Kou­lu­tus­päi­vä 3: Tee­ma­na tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen, onnis­tu­mi­nen ja menes­tys

 • Orien­toi­tu­mi­nen rat­kai­su­kes­kei­seen ja val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön 3
 • Val­men­ta­va esi­mies menes­tyk­sen mah­dol­lis­ta­ja­na
 • Osal­lis­ta­mi­sen voi­ma – teho­kas stra­te­gia ja suun­ni­tel­ma syn­ty­vät yhdes­sä
 • Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen ja mää­rä­tie­toi­nen ete­ne­mi­nen
 • Myön­tei­sen kehi­tyk­sen huo­mioi­mi­nen ja haas­tei­den var­hai­nen tun­nis­ta­mi­nen
 • Yhteen­ve­to kou­lu­tus­päi­vis­tä

Kou­lu­tuk­sen hin­ta:

Kara Mon­do Supe­rior avoin esi­mies­kou­lu­tus (3 pv), hinta/ osal­lis­tu­ja: 445 e (+alv 24%), (sis. kokous­pa­ke­tin: aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vi + lou­nas sekä mate­ri­aa­li ja tilat)

Tilaus­kou­lu­tus orga­ni­saa­tiol­le (3 pv): 1550 e +alv. 24% / 3 päi­vän kou­lu­tus (max. 10 hen­ki­lön ryh­mä; 150 e +alv. 24% kus­ta­kin seu­raa­vas­ta osa­lis­tu­jas­ta), HUOM. kou­lu­tus­ti­la ja ate­riat eivät sisäl­ly tilaus­kou­lu­tus­ten hin­taan

Huom. KARA MONDO SUPERIOR -esi­mies­kou­lu­tus­ta on suo­si­tel­ta­vaa täy­den­tää omal­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la esi­mies­val­men­nuk­sel­la. Kou­lu­tuk­sen varaa­mi­sen yhtey­des­sä esi­mies­val­men­nuk­set 20% alen­nuk­sel­la.

Alka­va avoin kou­lu­tus syk­syl­lä 2018:

Kara Mon­do Supe­rior, ryh­mä 1

PAIKKA: Maja­ta­lo Onne­la, Tuusu­la (Ran­ta­tie 34, 04310 Tuusu­la) Tuusu­lan­jär­ven kau­niis­sa ja rau­hal­li­ses­sa kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa

KOULUTUSPÄIVÄT: Kou­lu­tus­päi­vä 1: 15.10.2018 Kou­lu­tus­päi­vä 2: 12.11.2018 Kou­lu­tus­päi­vä 3: 10.12.2018

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan! Varaa paik­ka­si pian, paik­ko­ja rajoi­te­tus­ti!

Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Valmennustila:
Kartanontie 19 B, 04410 Järvenpää
(400 m Järvenpään juna-asemalta)