Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tus (3 pv)

KEHITY, VAHVISTU JA JOHDA TIIMISI MENESTYKSEEN

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön. Kou­lu­tuk­sen myö­tä opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si, vah­vis­ta­maan arvos­ta­vaa ja raken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja tii­min itseoh­jau­tu­vuut­ta sekä joh­ta­maan tii­mi­si stra­te­gian mukai­siin tavoit­tei­siin. Itse­luot­ta­muk­se­si vah­vis­tuu, näkö­kul­ma­si avar­tuu ja toi­min­ta­ta­pa­si kehit­ty­vät.

Kou­lu­tus­päi­vät

Kou­lu­tus­päi­vät tar­joa­vat tie­toa, näkö­kul­mia ja työ­ka­lu­ja. Lisäk­si teh­dään oival­lut­ta­via har­joi­tuk­sia ja käy­dään kes­kus­te­lua. Ver­tais­ko­ke­mus­ten jaka­mi­nen ja osal­lis­tu­jien kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus ovat osa kou­lu­tus­päi­vien arvo­kas­ta antia. Päi­vis­sä on val­men­ta­va ote ja rau­hal­li­nen tem­po. Kol­me kou­lu­tus­päi­vää limit­ty­vät luon­te­vas­ti esi­mies­työ­si arkeen ajoit­tuen noin kah­den vii­kon välein. Kehi­tyk­sen tuek­si suo­si­tel­laan kou­lu­tus­päi­vien välil­le ja nii­den jäl­keen myös Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tais­ta esi­mies­val­men­nus­ta.

Kou­lu­tus­päi­vä 1: Val­men­ta­va esi­mies­työ ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to

Kou­lu­tus­päi­vä kehit­tää rat­kai­su­kes­kei­sen ja val­men­ta­van esi­mies­työn tai­to­ja sekä tukee itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tukea ja vah­vis­taa itse­luot­ta­mus­ta­si ja hyvin­voin­tia­si esi­mies­työs­sä­si sekä vah­vis­taa tai­to­ja­si alais­ten hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen tuke­mi­ses­sa.

Kou­lu­tus­päi­vä 2: Arvos­ta­va ja raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus  

Toi­sen kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on lisä­tä ymmär­rys­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin mer­ki­tyk­ses­tä työyh­tei­sön hyvin­voin­nil­le ja menes­tyk­sel­le sekä tukea esi­mie­hen tai­to­ja edis­tää arvos­ta­vaa ja raken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­ja sekä tai­to­ja koh­da­ta ja pur­kaa haas­ta­vat tilan­teet ja työyh­tei­sön ris­ti­rii­dat. Päi­vä antaa val­miu­det arvos­ta­vaan, kuun­te­le­vaan, oikeu­den­mu­kai­seen ja jämäk­kään esi­mies­työ­hön.

Kou­lu­tus­päi­vä 3: Stra­te­gi­nen esi­mies­työ ja itseoh­jau­tu­va tii­mi

Kou­lu­tus­päi­vä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja menes­tys­tä esi­mies­työs­sä. Kou­lu­tus­päi­vä lisää ymmär­rys­tä osal­lis­ta­van työs­ken­te­ly­ta­van ja stra­te­gian mer­ki­tyk­ses­tä joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na sekä vah­vis­taa tavoit­teel­lis­ta ja val­men­ta­vaa esi­mies­työ­tä ja joh­ta­mis­ta käy­tän­nös­sä. Kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen osaat vah­vis­taa alais­ten innos­tus­ta ja sitou­tu­mis­ta tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen sekä edis­tää itseoh­jau­tu­vaa toi­min­ta­ta­paa tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Itseoh­jau­tu­vuu­den lisään­tyes­sä aikaa­si vapau­tuu yhä enem­män val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön ja joh­ta­mi­seen.

Varaa paik­ka avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omaan orga­ni­saa­tioo­si jo tänään!

Kou­lu­tuk­sen hin­ta:

Avoin kou­lu­tus: 950 e + alv. 24% / 3 päi­vän kou­lu­tus / hlö (sis. aamu­pa­la, lou­nas ja iltapäiväkahvi/ -tee)
Tilaus­kou­lu­tus orga­ni­saa­tiol­le: Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous!

Seu­raa­va Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tus (3 pv kou­lu­tus­pa­ket­ti) alkaa syys­kuus­sa 2019. Hyö­dyn­nä var­hai­sen varaa­jan etu -10% kun varaat kou­lu­tus­pai­kan ennen juhan­nus­ta! :

TUUSULA
Kou­lu­tus­päi­vät: ma 2.9.2019, ma 16.9.2019 ja ma 30.9.2019 (klo 8.30-16.00)
Maja­ta­lo Onne­la, Tuusu­la (Ran­ta­tie 34, 04310 Tuusu­la)
Tuusu­lan­jär­ven kau­niis­sa ja rau­hal­li­ses­sa kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan! Varaa paik­ka­si pian, paik­ko­ja rajoi­te­tus­ti!

Syk­syn 2018 Tuusu­lan Onne­las­sa pide­tyn Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tuk­sen lois­ta­va ryh­mä. Kii­tos hyvis­tä päi­vis­tä kans­san­ne!

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN!

Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tuk­set 2019:

HELSINKI
KOULUTUSPÄIVÄT: ma 6.5.2019, ma 20.5.2019 ja ma 3.6.2019.
PAIKKA: Scan­dic Grand Mari­na, Hel­sin­ki

Mie­len­kiin­toi­nen, herät­te­le­vä koko­nai­suus. Hyö­dyl­lis­tä teo­ri­aa sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä. Kou­lu­tus voi­si teh­dä hyvää monel­le orga­ni­saa­tios­sam­me!

Kii­tos, oli hyvä koko­nai­suus!

Oli hyvä koko­nai­suus, hyviä case­ja, kes­kus­te­lut par­hai­ta.