AVAIMET MENESTYKSEEN - TEHOKOULUTUS ESIMIEHILLE (3 pv)

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön. Kou­lu­tuk­sen myö­tä opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si, vah­vis­ta­maan arvos­ta­vaa ja raken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja tii­min itseoh­jau­tu­vuut­ta sekä joh­ta­maan tii­mi­si stra­te­gian mukai­siin tavoit­tei­siin. Itse­luot­ta­muk­se­si vah­vis­tuu, näkö­kul­ma­si avar­tuu ja toi­min­ta­ta­pa­si kehit­ty­vät. Kou­lu­tus sovel­tuu niin uusil­le esi­mie­hil­le kuin jo pidem­pään esi­mies­työs­sä toi­mi­neil­le.

Kou­lu­tus­päi­vät

Kou­lu­tus­päi­vät tar­joa­vat tie­toa, näkö­kul­mia ja työ­ka­lu­ja. Lisäk­si teh­dään oival­lut­ta­via har­joi­tuk­sia ja käy­dään kes­kus­te­lua. Ver­tais­ko­ke­mus­ten jaka­mi­nen ja osal­lis­tu­jien kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus ovat osa kou­lu­tus­päi­vien arvo­kas­ta antia. Päi­vis­sä on val­men­ta­va ote ja rau­hal­li­nen tem­po. Kol­me kou­lu­tus­päi­vää limit­ty­vät luon­te­vas­ti esi­mies­työ­si arkeen ajoit­tuen noin kah­den vii­kon välein. Kehi­tyk­sen tuek­si suo­si­tel­laan kou­lu­tus­päi­vien välil­le ja nii­den jäl­keen myös Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tais­ta esi­mies­val­men­nus­ta.

Kou­lu­tus­päi­vä 1: Val­men­ta­va esi­mies­työ ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to

Kou­lu­tus­päi­vä kehit­tää rat­kai­su­kes­kei­sen ja val­men­ta­van esi­mies­työn tai­to­ja sekä tukee itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tukea ja vah­vis­taa itse­luot­ta­mus­ta­si ja hyvin­voin­tia­si esi­mies­työs­sä­si sekä vah­vis­taa tai­to­ja­si alais­ten hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen tuke­mi­ses­sa.

Kou­lu­tus­päi­vä 2: Vuo­ro­vai­ku­tus voi­ma­va­ra­na - esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot 

Toi­sen kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, lisä­tä ymmär­rys­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin mer­ki­tyk­ses­tä työyh­tei­sön hyvin­voin­nil­le ja menes­tyk­sel­le sekä tukea esi­mie­hen tai­to­ja edis­tää myön­teis­tä ja moti­voi­vaa työil­ma­pii­riä tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­ja sekä tai­to­ja koh­da­ta ja pur­kaa haas­ta­vat tilan­teet ja työyh­tei­sön ris­ti­rii­dat. Päi­vä antaa hyvät val­miu­det val­men­ta­vaan, moti­voi­vaan, myö­tä­tun­toi­seen ja jämäk­kään esi­mies­työ­hön ja tukee esi­mie­hen roo­lia työyh­tei­sön myön­tei­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen luo­mi­ses­sa.

Kou­lu­tus­päi­vä 3: Tavoit­teis­ta tot­ta - stra­te­gi­nen esi­mies­työ, itseoh­jau­tu­va tii­mi ja oppi­va orga­ni­saa­tio

Kou­lu­tus­päi­vä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja menes­tys­tä esi­mies­työs­sä. Kou­lu­tus­päi­vä lisää ymmär­rys­tä osal­lis­ta­van työs­ken­te­ly­ta­van ja stra­te­gian mer­ki­tyk­ses­tä joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na sekä vah­vis­taa tavoit­teel­lis­ta ja val­men­ta­vaa esi­mies­työ­tä ja joh­ta­mis­ta käy­tän­nös­sä. Kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen osaat vah­vis­taa alais­ten innos­tus­ta ja sitou­tu­mis­ta tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen sekä edis­tää itseoh­jau­tu­vaa toi­min­ta­ta­paa tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Itseoh­jau­tu­vuu­den lisään­tyes­sä aikaa­si vapau­tuu yhä enem­män val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön ja joh­ta­mi­seen. Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa myös esi­mie­hen tai­to­ja edis­tää stra­te­gis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta mah­dol­lis­ta­mal­la jat­ku­vaa oppi­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä tuke­van työ­kult­tuu­rin syn­ty­mis­tä. 

 

Kou­lu­tuk­sen hin­ta:

Avoin kou­lu­tus: 950 e + alv. 24% / 3 päi­vän kou­lu­tus / hlö (sis. aamu­pa­la, lou­nas ja iltapäiväkahvi/ -tee)
Tilaus­kou­lu­tus orga­ni­saa­tiol­le: Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous!

 

Avoi­met kou­lu­tuk­set syk­syl­lä 2019:

TUUSULA
Kou­lu­tus­päi­vät: ma 16.9., ma 30.9. ja ma 21.10. (klo 8.30-16.00)
Maja­ta­lo Onne­la, Tuusu­la (Ran­ta­tie 34, 04310 Tuusu­la) Tuusu­lan­jär­ven kau­niis­sa ja rau­hal­li­ses­sa kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa.

HELSINKI
Kou­lu­tus­päi­vät: 28.10., 25.11. ja 16.12. (klo 8.30-16.00)
Scan­dic Grand Mari­na, Hel­sin­ki (Kata­ja­no­ka­lai­tu­ri 7, Hel­sin­ki)
Merel­li­sen Hel­sin­gin upeis­sa mai­se­mis­sa aivan Kaup­pa­to­rin tun­tu­mas­sa.

 

 

 

Syk­syn 2018 Tuusu­lan Onne­las­sa pide­tyn esi­mies­kou­lu­tuk­sen lois­ta­va ryh­mä. Kii­tos hyvis­tä päi­vis­tä kans­san­ne!

Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti tätä kol­men päi­vän kou­lu­tus­pa­ket­tia. Tämän kou­lu­tuk­sen myö­tä saat käsii­si avai­met menes­tyk­seen!

Mer­vi Saik­ko­nen
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, VTM

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TAI PYYDÄ TARJOUS!

Mie­len­kiin­toi­nen, herät­te­le­vä koko­nai­suus. Hyö­dyl­lis­tä teo­ri­aa sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä. Kou­lu­tus voi­si teh­dä hyvää monel­le orga­ni­saa­tios­sam­me!

Kii­tos, oli hyvä koko­nai­suus!

Oli hyvä koko­nai­suus, hyviä case­ja, kes­kus­te­lut par­hai­ta.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1