Menes­ty esi­mie­he­nä -teho­kou­lu­tus toteu­te­taan Tuusu­las­sa, Turus­sa, Tam­pe­reel­la ja Lap­peen­ran­nas­sa syk­syl­lä 2020. Kou­lu­tuk­sen voi myös tila­ta omaan orga­ni­saa­tioon.

ESIMIESKOULUTUS: MENESTY ESIMIEHENÄ - TEHOKOULUTUS (3 pv)

Tämä hyvää palau­tet­ta saa­nut esi­mies­kou­lu­tus vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti esi­mies­tai­to­ja­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si. Kol­men päi­vän esi­mies­kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le. Tämä esi­mies­kou­lu­tus sopii niin uusil­le esi­mie­hil­le kuin jo pitem­pään esi­mies­työs­sä olleil­le. Tilaa esi­mies­kou­lu­tus orga­ni­saa­tioo­si tai ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Avoi­men kou­lu­tuk­sen ryh­mä­ko­ko max. 10 hen­ki­löä.

KOULUTUSPÄIVIEN TEEMAT

 1.  Esi­mie­hen hyvin­voin­ti ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to
 2. Val­men­ta­va esi­mies­työ ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 3. Stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen

ESIMIESKOULUTUKSEN TAVOITTEET

 • ymmär­rät itse­si joh­ta­mi­sen tai­don mer­ki­tyk­sen esi­mies­työs­sä
 • itse­tun­te­muk­se­si, itse­luot­ta­muk­se­si ja jämäk­kyy­te­si vah­vis­tu­vat
 • osaat huo­leh­tia entis­tä parem­min omas­ta hyvin­voin­nis­ta­si ja jak­sa­mi­ses­ta­si
 • osaat sovel­taa rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies­työs­sä­si
 • osaat tukea tii­mi­si itseoh­jau­tu­vuut­ta sekä vas­tuul­lis­ta ja kehit­tä­vää työs­ken­te­ly­ta­paa,
 • opit raken­ta­maan arvos­ta­vaa, myön­teis­tä ja raken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­ria
 • palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­si vah­vis­tu­vat
 • haas­ta­vien tilan­tei­den koh­taa­mi­sen ja rat­kai­se­mi­sen tai­to­si vah­vis­tu­vat
 • saat uusia näkö­kul­mia kehi­tys­kes­kus­te­lu­jen toteut­ta­mi­seen
 • opit hyö­dyn­tä­mään stra­te­gi­aa esi­mies­työs­sä ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa
 • osaat hyö­dyn­tää osal­lis­ta­via mene­tel­miä toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä
 • osaat joh­taa muu­tos­ta hal­li­tus­ti
 • pys­tyt mää­rä­tie­toi­ses­ti joh­ta­maan tii­miä­si koh­ti tavoit­tei­ta

 

KOULUTUSPÄIVIEN SISÄLTÖ

Kou­lu­tus­päi­vä 1: Esi­mie­hen hyvin­voin­ti ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to

Ensim­mäi­sen kou­lu­tus­päi­vän aika­na kes­ki­ty­tään itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­don kehit­tä­mi­seen. Itse­tun­te­muk­se­si ja itse­luot­ta­muk­se­si vah­vis­tu­vat ja oival­lat rat­kai­su­kes­kei­sen ja myön­tei­sen ajat­te­lun, tie­toi­sen läs­nä­olon, itse­myö­tä­tun­non sekä voi­ma­va­rois­ta­si huo­leh­ti­mi­sen mer­ki­tyk­sen esi­mies­työs­sä jak­sa­mi­sel­le. Opit entis­tä parem­min huo­leh­ti­maan omas­ta hyvin­voin­nis­ta­si.

Kou­lu­tus­päi­vä 2: Val­men­ta­va esi­mies­työ ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

Toi­nen kou­lu­tus­päi­vä antaa hyvät val­miu­det val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön sekä arvos­ta­vaa, avoin­ta ja raken­ta­vaa orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ria vah­vis­ta­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Opit ymmär­tä­mään myö­tä­tun­non ja läs­nä­olon sekä kuun­te­le­mi­sen tai­don mer­ki­tyk­sen inhi­mil­li­sen vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­rin perus­ta­na. Opit myös ymmär­tä­mään tun­tei­den mer­ki­tyk­sen työ­elä­mäs­sä ja koh­taa­maan omat ja alais­ten tun­teet rau­hal­li­ses­ti ja samal­la tun­nis­ta­maan esi­mies­työn rajat.

Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa lisäk­si palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­ja sekä tai­to­ja koh­da­ta ja rat­kais­ta haas­ta­vat tilan­teet. Saat näkö­kul­mia rat­kai­su­kes­keis­ten kehi­tys­kes­kus­te­lu­jen toteut­ta­mi­seen. Esi­mies­työs­sä tar­vit­ta­va jämäk­kyys ja itse­luot­ta­mus vah­vis­tu­vat.

Kou­lu­tus­päi­vä 3: Stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen

Kol­mas kou­lu­tus­päi­vä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja menes­ty­mis­tä esi­mies­työs­sä ja joh­ta­mi­ses­sa. Ymmär­rät oman roo­li­si menes­tyk­sen mah­dol­lis­ta­ja­na. Kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen osaat tehok­kaas­ti hyö­dyn­tää stra­te­gi­aa joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na sekä sovel­taa val­men­ta­vaa esi­mies­työ­tä ja joh­ta­mis­ta tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen osaat vah­vis­taa alais­ten sitou­tu­mis­ta orga­ni­saa­tion mis­sioon, arvoi­hin ja tavoit­tei­siin; hyö­dyn­tää osal­lis­ta­vaa kehit­tä­mis­tä sekä vah­vis­taa itseoh­jau­tu­vaa ja jat­ku­vas­ti oppi­vaa toi­min­ta­ta­paa tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Oival­lat että muu­tos on jat­ku­vaa ja saat myös kei­no­ja muu­tok­sen hal­lit­tuun ja onnis­tu­nee­seen joh­ta­mi­seen.

 

Esi­mies­kou­lu­tus sisäl­tää luen­to-osuuk­sia, kes­kus­te­lua, ryh­mä-/ pari­työs­ken­te­lyä sekä itse­näis­tä poh­din­taa ja oman kehi­tyk­sen arvioin­tia. Kou­lu­tuk­ses­sa laa­di­taan kevyt hen­ki­lö­koh­tai­nen kehit­ty­mis­suun­ni­tel­ma kun­kin päi­vän tee­maa kos­kien. Kou­lu­tuk­sen päät­teek­si osal­lis­tu­jat saa­vat diplo­min.

 

Alka­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

TUUSULA
Kou­lu­tus­paik­ka: Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):
 • Ryh­mä 1: 15.9.2020, 6.10.2020 ja 27.10.2020
 • Ryh­mä 2: 17.11.2020, 8.12.2020 ja 12.1.2021

TURKU
Kou­lu­tus­paik­ka: Tor­tin­lin­na (Jär­vi­joen­tie 16, 21340 Tur­ku)
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

 • 24.11.2020, 15.12.2020 ja 19.1.2021

TAMPERE
Kou­lu­tus­paik­ka: Hatan­pään Kar­ta­no (Hatan­pään puis­to­ku­ja 1, 33100 Tam­pe­re)
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

 • 20.10.2020, 10.11.2020 ja 1.12.2020

LAPPEENRANTA
Kou­lu­tus­paik­ka: Var­mis­tuu myö­hem­min
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

 • 30.10.2020, 20.11.2020 ja 11.12.2020

Kou­lu­tuk­sen hin­ta:

Avoin kou­lu­tus: 950 e + alv. 24% / 3 päi­vän kou­lu­tus / hlö (sis. aamu­pa­la, lou­nas ja iltapäiväkahvi/ -tee)

Tilaus­kou­lu­tus:

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous!

 

 

 

Olen todel­la iloi­nen teho­kou­lu­tuk­sen saa­mas­ta hyväs­tä palaut­tees­ta! On ilo vetää kou­lu­tuk­sia innos­tu­neil­le ja aktii­vi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Mer­vi Saik­ko­nen, VTM
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja,
Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja kou­lut­ta­ja

Hyvin raken­net­tu koko­nai­suus, joka aut­taa ja on hyö­dyl­li­nen esi­mies­työs­sä ja joh­ta­mi­ses­sa.

Kol­me päi­vää hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä esi­mie­syö­hön valai­se­vien esi­merk­kien ja kes­kus­te­lu­jen kaut­ta. Ryt­mi­tys erit­täin hyvä, antoi mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la ja arvioi­da kehit­ty­mi­sen pol­ku­ja.

Mie­len­kiin­toi­nen, herät­te­le­vä koko­nai­suus. Hyö­dyl­lis­tä teo­ri­aa sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä. Kou­lu­tus voi­si teh­dä hyvää monel­le orga­ni­saa­tios­sam­me!

Kii­tos, oli hyvä koko­nai­suus!

Oli hyvä koko­nai­suus, hyviä case­ja, kes­kus­te­lut par­hai­ta.

Kii­tos muka­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Sain pal­jon työ­ka­lu­ja omaan työ­hö­ni ja ehdo­ton­ta antia oli­vat yhtei­set kes­kus­te­lut mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa. Myös kaik­ki case-tyyp­pi­set mie­tin­nät oli­vat mie­len­kiin­toi­sia ja avaa­via.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1