Ter­ve­tu­loa Kara Mon­don asiak­kaak­si -

ota askel koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä!

 

”Kara Mon­don mis­sio­na on aut­taa yksi­löi­tä ja yhtei­sö­jä menes­ty­mään ja voi­maan hyvin. Jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia, voi­ma­va­ro­ja ja ainut­laa­tui­suuk­sia, joi­den avul­la kehi­tys koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä on mah­dol­lis­ta.

Kara Mon­do tar­jo­aa kou­lu­tus­ta ja val­men­nus­ta joh­dol­le, esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa kou­lu­tet­ta­vien esi­mies-, joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja sekä tukea hei­dän onnis­tu­mis­taan, menes­ty­mis­tään ja hyvin­voin­tia teh­tä­vis­sään ja yhtei­söis­sään.

Lisäk­si Kara Mon­do tar­jo­aa inno­va­tii­vis­ta ja asian­tun­te­vaa fasi­li­toin­tia ja kon­sul­toin­tia esim. stra­te­gia-, suun­nit­te­lu- ja kehit­tä­mis­hank­kei­siin, pal­ve­lui­den ja toi­min­nan kon­sep­toin­tiin, mark­ki­noin­ti­vies­tin­näl­lis­ten kam­pan­joi­den suun­nit­te­luun ja -toi­meen­pa­noon sekä moni­puo­li­seen varain­han­kin­nan kon­sul­toin­tiin liit­tyen.

Kara Mon­don pal­ve­lut perus­tu­vat rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­seen ajat­te­luun, jos­sa tavoit­tee­na on suun­na­ta huo­mio ongel­mien sijas­ta vah­vuuk­siin ja voi­ma­va­roi­hin sekä myön­tei­seen kehi­tyk­seen, toi­vei­siin ja tavoit­tei­siin ja löy­tää tie eteen­päin osal­lis­ta­mi­sen, oppi­mi­sen ja oival­lut­ta­mi­sen kei­noin. Myö­tä­tun­toi­nen, avoin, ennak­ko­luu­lo­ton ja roh­kea ajat­te­lu sekä tie­toi­sen läs­nä­olon tai­to aut­ta­vat eteen­päin.

On ilo aut­taa sinua ja yhtei­söä­si voi­maan hyvin ja menes­ty­mään – uskon että ilo on molem­min­puo­li­nen!”

Mer­vi Saik­ko­nen, VTM
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja kou­lut­ta­ja

”Olen teh­nyt pit­kään yhteis­työ­tä Mer­vi Saik­ko­sen kans­sa. Mer­vi on pit­kä­jän­tei­nen raken­ta­ja, joka todel­la osaa fasi­li­toi­da muu­tos­ta ja joh­taa kehi­tys­tä tavoit­tei­den mukai­seen suun­taan. Hän osaa aja­tel­la avoi­mes­ti myös uuden­kal­tai­sia mah­dol­li­suuk­sia asioi­den rat­kai­se­mi­sek­si. Mer­vin yksi eri­tyi­sen arvo­kas puo­li on hänen vah­va arvo­poh­jan­sa ja humaa­ni ajat­te­lu­ky­kyn­sä. Hänel­lä on todel­la aito halu edis­tää hyvin­voin­tia maa­il­mas­sa pit­kä­jän­tei­sel­lä työl­lään. Hän näkee ihmis­ten arvon ja pyr­kii ohjaa­maan ja joh­ta­maan ihmi­siä kehit­ty­mään omas­sa työs­sään koh­ti yri­tyk­sen tai yhtei­sön tavoit­tei­ta. Yhteis­työ hänen kans­saan on aina suju­nut hyvin ja ollut enem­män kuin lisä­ar­vois­ta.”

Marian­ne Mäke­lä

Mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja, Kor­jaa­mo Group

”Mer­vi Saik­ko­sel­le on omi­nais­ta kyky laa­ja-alai­seen stra­te­gi­seen ajat­te­luun sekä inno­va­tii­vi­nen lähes­ty­mis­ta­pa toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja uudis­ta­mi­seen. Mer­vil­lä on vank­ka tun­te­mus jär­jes­tö­toi­min­nas­ta ja ymmär­rys sitä kos­ke­vis­ta ajan­koh­tai­sis­ta haas­teis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Eri­tyi­se­nä tai­to­na ja kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na hänel­lä on myön­tei­sen ja kan­nus­ta­van työil­ma­pii­rin edis­tä­mi­nen sekä val­men­ta­va esi­mies­työ. Mer­vi on ollut pidet­ty esi­mies ja työ­to­ve­ri pit­kän pal­ve­luh­teen­sa ajan.”

Saka­ri Kar­ja­lai­nen

Pää­sih­tee­ri, Suo­men Syöpäyhdistys/ Syö­pä­sää­tiö

“Mer­vi Saik­ko­nen on käy­nyt syö­pä­po­ti­lai­den ryh­mis­sä puhu­mas­sa aihees­ta  “Mie­len­rau­haa ja levol­li­suut­ta –mind­ful­nes­sin mene­tel­miä apu­na käyt­täen:” Hänen tapan­sa koh­da­ta ylei­sö on erit­täin läm­min ja rau­hal­li­nen sekä kuu­li­jat huo­mioon otta­va. Myös hänen asian­tun­te­muk­sen­sa sekä tie­tä­myk­sen­sä aihees­ta teki­vät vai­ku­tuk­sen. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hän­tä luen­noi­maan vas­taa­van­lai­ses­ta aihees­ta.”

Kir­si Roos

kun­tou­tusoh­jaa­ja, Ete­lä-Suo­men Syö­päyh­dis­tys

Kara Mon­do tar­koit­taa rakas maa­il­ma. Kun kat­som­me itseäm­me ja maa­il­maa myö­tä­tun­toi­ses­ti ja avoi­min mie­lin, avau­dum­me näke­mään itses­säm­me ja muis­sa ole­van hyvän ja mah­dol­li­sen. Maa­il­ma näyt­täy­tyy meil­le myö­tä­mie­li­se­nä ja aut­taa mei­tä menes­ty­mään ja voi­maan hyvin ja jaka­maan hyvää edel­leen muil­le.

 

Mer­vi Saik­ko­nen, VTM
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja kou­lut­ta­ja

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1