UUTTA VIRTAA TYÖHÖN - RATKAISUKESKEINEN ASIANTUNTIJA JA TYÖNTEKIJÄ (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa asian­tun­ti­joi­den, työn­te­ki­jöi­den ja tii­mien rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lua, itseoh­jau­tu­vaa työs­ken­te­ly­ta­paa, oman työn hal­lin­taa sekä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Päi­vä vah­vis­taa myös itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja tukee työs­sä jak­sa­mis­ta. Kou­lu­tus­päi­vä sovel­tuu kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le ja asian­tun­ti­joil­le sekä tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le, jot­ka kai­paa­vat uut­ta posi­tii­vis­ta vir­taa työ­hön.

 

Kou­lu­tus­päi­vän sisäl­tö:

  • ymmär­rät rat­kai­su­kes­kei­sen ajat­te­lun perus­teet
  • opit toi­mi­maan rat­kai­su­kes­kei­ses­ti omas­sa työs­sä­si
  • opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen kehi­tyk­seen ja luo­viin rat­kai­sui­hin
  • tavoit­teel­li­suu­te­si, itseoh­jau­tu­vuu­te­si ja jämäk­kyy­te­si työn­te­ki­jä­nä vah­vis­tu­vat
  • työyh­tei­sös­sä tar­vit­ta­vat vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­si kehit­ty­vät
  • opit palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­ja
  • itse­si joh­ta­mi­sen tai­dot kehit­ty­vät ja opit huo­leh­ti­maan omis­ta voi­ma­va­rois­ta­si
  • itse­tun­te­muk­se­si, itse­luot­ta­muk­se­si ja itse­myö­tä­tun­to­si vah­vis­tu­vat
  • innos­tuk­se­si, työ­mo­ti­vaa­tio­si ja usko­si omiin onnis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin vah­vis­tu­vat

Kou­lu­tus­päi­vä sisäl­tää luen­to-osuuk­sia, oival­lut­ta­via har­joi­tuk­sia, itse­näis­tä poh­din­taa ja kes­kus­te­lua. Osal­lis­tu­jat saa­vat kou­lu­tuk­sen päät­teek­si diplo­min.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

 

Kou­lu­tuk­sen hin­ta:

Avoin kou­lu­tus: 295 e + alv. 24% / hen­ki­lö (sisäl­tää aamiai­sen, lou­naan ja iltapäiväkahvin/ -teen)
Tilaus­kou­lu­tus: Pyy­dä tar­jous kou­lut­ta­jal­ta.

 

Avoin kou­lu­tus:

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1