Olen todel­la iloi­nen Menes­ty esi­mie­he­nä -teho­kou­lu­tuk­sen saa­mas­ta hyväs­tä palaut­tees­ta! On ilo vetää kou­lu­tuk­sia innos­tu­neil­le ja aktii­vi­sil­le osal­lis­tu­jil­le.

Täs­sä muu­ta­ma palau­te:

Hyvin raken­net­tu koko­nai­suus, joka aut­taa ja on hyö­dyl­li­nen esi­mies­työs­sä ja joh­ta­mi­ses­sa.”
“Kol­me päi­vää hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä esi­mie­syö­hön valai­se­vien esi­merk­kien ja kes­kus­te­lu­jen kaut­ta. Ryt­mi­tys erit­täin hyvä, antoi mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la ja arvioi­da kehit­ty­mi­sen pol­ku­ja.”
“Mie­len­kiin­toi­nen, herät­te­le­vä koko­nai­suus. Hyö­dyl­lis­tä teo­ri­aa sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä. Kou­lu­tus voi­si teh­dä hyvää monel­le orga­ni­saa­tios­sam­me!”

 

Nyt on hyvä aika ilmoit­tau­tua syk­syn teho­kou­lu­tuk­siin:

TUUSULA
Kou­lu­tus­paik­ka: Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):
  • Ryh­mä 1: 15.9.2020, 6.10.2020 ja 27.10.2020
  • Ryh­mä 2: 17.11.2020, 8.12.2020 ja 12.1.2021

TURKU
Kou­lu­tus­paik­ka: Tor­tin­lin­na, Jär­vi­joen­tie 16, 21340 Tur­ku
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

  • 24.11.2020, 15.12.2020 ja 19.1.2021

TAMPERE
Kou­lu­tus­paik­ka: Var­mis­tuu myö­hem­min
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

  • 20.10.2020, 10.11.2020 ja 1.12.2020

LAPPEENRANTA
Kou­lu­tus­paik­ka: Var­mis­tuu myö­hem­min
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

  • 30.10.2020, 20.11.2020 ja 11.12.2020

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU TÄÄLLÄ »

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1