JOHDA ITSESI MENESTYKSEEN (1 pv)

Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on itsen­sä joh­ta­mi­nen, koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti sekä onnis­tu­mi­nen ja menes­tys työ­elä­mäs­sä. Itsen­sä joh­ta­mi­nen on avain hyvin­voin­tiin ja menes­tyk­seen. Kou­lu­tus lisää itse­tun­te­mus­ta­si, vah­vis­taa itse­luot­ta­mus­ta­si, kehit­tää myön­teis­tä ajat­te­lua ja innos­tus­ta sekä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Kou­lu­tus­päi­vä sovel­tuu kai­kil­le, jot­ka halua­vat kehit­tää itse­ään ja kai­paa­vat lisää voi­ma­va­ro­ja ja vir­taa työ­hön.

Kou­lu­tus­päi­vän sisäl­tö:

  • itse­si joh­ta­mi­sen tai­dot kehit­ty­vät ja opit huo­leh­ti­maan omis­ta voi­ma­va­rois­ta­si
  • itse­tun­te­muk­se­si, itse­luot­ta­muk­se­si ja itse­myö­tä­tun­to­si vah­vis­tu­vat
  • innos­tuk­se­si, työ­mo­ti­vaa­tio­si ja usko­si omiin onnis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin vah­vis­tu­vat
  • rat­kai­su­kes­kei­nen ajat­te­lu­ta­pa vah­vis­tuu
  • opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen kehi­tyk­seen ja rat­kai­sui­hin
  • tavoit­teel­li­suu­te­si, itseoh­jau­tu­vuu­te­si sekä työn ja elä­män hal­lin­ta vah­vis­tu­vat

Kou­lu­tus­päi­vä sisäl­tää luen­to-osuuk­sia, oival­lut­ta­via har­joi­tuk­sia, itse­näis­tä poh­din­taa ja kes­kus­te­lua.

Tilaa kou­lu­tus orga­ni­saa­tioo­si tai ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Avoi­men kou­lu­tuk­sen ryh­mä­ko­ko max. 10 hen­ki­löä.

 

Kou­lu­tuk­sen hin­ta:

Avoin kou­lu­tus: 325 e + alv. 24% / hen­ki­lö (sisäl­tää aamiai­sen, lou­naan ja iltapäiväkahvin/ -teen)
Tilaus­kou­lu­tus: Pyy­dä tar­jous kou­lut­ta­jal­ta.

Avoin kou­lu­tus:

2.11.2020 klo 9.00-15.30
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
Itsensä johtaminen

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1