Kon­sul­toin­ti ja fasi­li­toin­ti

Asian­tun­te­vaa ja inno­va­tii­vis­ta kon­sul­toin­tia ja fasi­li­toin­tia orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­seen!

Kara Mon­don asian­tun­te­va ja inno­va­tii­vi­nen kon­sul­toin­ti ja fasi­li­toin­ti aut­ta­vat stra­te­gia-, muu­tos- ja kehit­tä­mis­työs­sä. Eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­na on moni­puo­li­nen jär­jes­tö­toi­men kon­sul­toin­ti mm. stra­te­gia­työn, varain­han­kin­nan, yri­ty­syh­teis­työn, mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän ja kam­pan­ja­suun­nit­te­lun osa-alueil­la.

Käden­jäl­ke­ni näkyy mm. Syö­pä­sää­tiön Roo­sa nau­ha -keräyk­sen sekä Suo­men Mie­len­ter­veys MIELI ry:n Mie­li­nau­ha-keräyk­sen kon­sep­toin­nis­sa, toteu­tus­ta­vois­sa sekä brän­din ja tun­net­tuu­den vakiin­nut­ta­mi­ses­sa ja molem­pien orga­ni­saa­tioi­den varain­han­kin­nan ammat­ti­mais­ta­mi­ses­sa sekä stra­te­gi­ses­sa kehit­tä­mi­ses­sä ja vah­vis­ta­mi­ses­sa. Myös mm. Suo­men UNICE­Fin tes­ta­ment­tioh­jel­man ja sii­hen liit­ty­vän laa­jan mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kehit­tä­mi­nen ja lan­see­raus on työ­ni tulos­ta.

Ota yhteyt­tä, kun tar­vit­set rai­kas­ta näke­mys­tä ja moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta orga­ni­saa­tio­si kehit­tä­mi­seen!

“Mer­vi on pit­kä­jän­tei­nen raken­ta­ja, joka todel­la osaa fasi­li­toi­da muu­tos­ta ja joh­taa kehi­tys­tä tavoit­tei­den mukai­seen suun­taan. Hän osaa aja­tel­la avoi­mes­ti myös uuden­kal­tai­sia mah­dol­li­suuk­sia asioi­den rat­kai­se­mi­sek­si. Mer­vin yksi eri­tyi­sen arvo­kas puo­li on hänen vah­va arvo­poh­jan­sa ja humaa­ni ajat­te­lu­ky­kyn­sä. Hänel­lä on todel­la aito halu edis­tää hyvin­voin­tia maa­il­mas­sa pit­kä­jän­tei­sel­lä työl­lään.”
Marian­ne Mäke­lä

Mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja, Kor­jaa­mo Group

Mer­vil­le on omi­nais­ta kyky laa­ja-alai­seen stra­te­gi­seen ajat­te­luun sekä inno­va­tii­vi­nen lähes­ty­mis­ta­pa toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja uudis­ta­mi­seen. Mer­vil­lä on vank­ka tun­te­mus jär­jes­tö­toi­min­nas­ta ja ymmär­rys sitä kos­ke­vis­ta ajan­koh­tai­sis­ta haas­teis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta.
Saka­ri Kar­ja­lai­nen

Pää­sih­tee­ri, Syö­pä­jär­jes­töt

Mer­vi on varain­han­kin­nan ammat­ti­lai­nen, jon­ka vah­vuu­det ovat uuden kehit­tä­mi­ses­sä, laa­ja­mit­tais­ten koko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­ses­sa ja nii­den koor­di­noin­nis­sa.

Nina Vähä­pas­si

varain­han­kin­nan pääl­lik­kö, Suo­men UNICEF

Kara Mon­don kon­sul­toin­ti aut­taa orga­ni­saa­tio­ta­si erot­tu­maan jou­kos­ta ja saa­vut­ta­maan tavoit­teet!

Ota yhteyt­tä, niin jutel­laan lähem­min ja lai­te­taan toi­mek­si!

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1