KARA MONDON KOULUTUSTARJONTA

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set joh­dol­le, esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le.

Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si teil­le sovel­tu­va­na ajan­koh­ta­na. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia on myös mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion tar­pei­den mukaan.

MENESTY ESIMIEHENÄ -TEHOKOULUTUS (3 pv)

Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti esi­mies­tai­to­ja­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si. Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le.

KEVÄT 2020

Kou­lu­tus­päi­vät 31.3., 21.4. ja 12.5.
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)

Kou­lu­tus­päi­vät 19.5., 26.5. ja 2.6.
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)

SYKSY 2020

15.9., 6.10. ja 27.10.
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)

 

LUE LISÄÄ »

Uut­ta vir­taa työ­hön - rat­kai­su­kes­kei­nen asian­tun­ti­ja ja työn­te­ki­jä (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa asian­tun­ti­joi­den, työn­te­ki­jöi­den ja tii­mien rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lua, itseoh­jau­tu­vaa työs­ken­te­ly­ta­paa, oman työn hal­lin­taa sekä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Päi­vä vah­vis­taa myös itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja tukee työs­sä jak­sa­mis­ta. Kou­lu­tus­päi­vä sovel­tuu kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le ja asian­tun­ti­joil­le sekä tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le, jot­ka kai­paa­vat uut­ta posi­tii­vis­ta vir­taa työ­hön.

TUUSULA
Kou­lu­tus­päi­vä 10.3.2020
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)

LUE LISÄÄ »

Hyvin­voi­va ja menes­ty­vä tii­mi ja työyh­tei­sö (1 pv)

Kara Mon­don tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus tukee myön­tei­sen, arvos­ta­van ja raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­rin kehit­tä­mis­tä orga­ni­saa­tios­sa. Kou­lu­tus sovel­tuu koko­nai­sil­le tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le; tii­mien ja työyh­tei­sö­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta vas­taa­vil­le hen­ki­löil­le (esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­a­se­mas­sa tai tii­min­ve­tä­jän ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le) sekä kai­kil­le tii­min ja työyh­tei­sön kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le hen­ki­löil­le.

LUE LISÄÄ »

Ter­ve­tu­loa mukaan kehit­ty­mään ja vah­vis­tu­maan Kara Mon­don kou­lu­tuk­siin!

Mer­vi Saik­ko­nen, VTM
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja,
Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja kou­lut­ta­ja

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1