KARA MONDON KOULUTUSTARJONTA

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set joh­dol­le, esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, työn­te­ki­jöil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le.

Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si teil­le sovel­tu­va­na ajan­koh­ta­na. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia on myös mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion tar­pei­den mukaan.

ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE

Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tus (3 pv)
KEHITY, VAHVISTU JA JOHDA TIIMISI MENESTYKSEEN

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön. Kou­lu­tuk­sen myö­tä opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si, vah­vis­ta­maan toi­mi­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja tii­min itseoh­jau­tu­vuut­ta sekä joh­ta­maan tii­mi­si stra­te­gian mukai­siin tavoit­tei­siin.

Kara Mon­do Supe­rior -kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus pitää sisäl­lään alla ole­vat Menes­ty esi­mie­he­nä 1,2 ja 3 tee­ma­päi­vät eli koko­nai­suu­den voi suo­rit­taa kol­men päi­vän paket­ti­na tai eril­li­si­nä yhden päi­vän kou­lu­tuk­si­na. Kara Mon­do Supe­rior -koko­nais­pa­ket­ti on läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­ta­va, sil­lä se tukee esi­mie­hen kehit­ty­mis­tä moni­puo­li­ses­ti.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

Seu­raa­va Kara Mon­do Supe­rior -kou­lu­tus:

  • Syys­kuu 2019, kou­lu­tus­päi­vät 2.9., 16.9. ja 30.9, Tuusu­la (Maja­ta­lo Onne­la).

HUOM.Varhaisen varaa­jan alen­nus -10%, kun varaat pai­kan kou­lu­tuk­seen ennen juhan­nus­ta!

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

Menes­ty esi­mie­he­nä 1 (1 pv):
VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on antaa sinul­le hyvät val­miu­det rat­kai­su­kes­kei­seen ja val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön ja vah­vis­taa samal­la menes­tys­tä­si esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si tai tii­min vetä­jä­nä. Päi­vä vah­vis­taa myös itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.
Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

  • 20.5.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)
  • 10.6.2019, Tuusu­la (Maja­ta­lo Onne­la)
  • 23.9.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

Menes­ty esi­mie­he­nä 2 (1 pv):
ARVOSTAVA JA RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tukea esi­mie­hen tai­to­ja edis­tää arvos­ta­vaa, raken­ta­vaa ja innos­tu­nut­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus on avain hyvään työil­ma­pii­riin ja sitä kaut­ta työyh­tei­sön hyvin­voin­tiin ja menes­tyk­seen.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.
Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

  • 27.5.2019, Tuusu­la (Maja­ta­lo Onne­la)
  • 7.10.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

Menes­ty esi­mie­he­nä 3 (1 pv):
STRATEGINEN JOHTAMINEN JA ITSEOHJAUTUVA TIIMI

Kou­lu­tus­päi­vä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja menes­tys­tä esi­mies­työs­sä. Kou­lu­tus­päi­vän aika­na paneu­du­taan stra­te­gi­seen ja tavoit­teel­li­seen joh­ta­mi­seen, muu­tok­sen joh­ta­mi­seen sekä osal­lis­ta­vaan ja itseoh­jau­tu­vaan työs­ken­te­ly­ta­paan. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa rat­kai­su­kes­kei­sen ja val­men­ta­van esi­mies­työn tai­to­ja­si ja aut­taa sinua joh­ta­maan tii­miä­si ammat­ti­tai­toi­ses­ti koh­ti tulok­sia.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.
Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

  • 3.6.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

VALMENNUSPAKETTI ESIMIEHILLE
5 val­men­nus­ker­taa à 60 min.

Kara Mon­don esi­mies­val­men­nus tukee tehok­kaas­ti esi­mies­ten hen­ki­lö­koh­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja jak­sa­mis­ta esi­mies­työs­sä. Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tai­nen esi­mies­val­men­nus tukee ja vah­vis­taa erin­omai­ses­ti myös esi­mies­kou­lu­tuk­sis­sa opi­tun sisäis­tä­mis­tä.

Voit tila­ta vii­den ker­ran val­men­nus­pa­ke­tin itsel­le­si tai useam­mal­le hen­ki­löl­le orga­ni­saa­tios­sa­si. Lue lisää val­men­nuk­sis­ta ja varaa roh­keas­ti val­men­nus­pa­ket­ti esi­mies­työn tuek­si!     

LISÄTETOA VALMENNUKSISTA TÄÄLLÄ »

ASIANTUNTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

KARA MONDO EXPERT -asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus
Voi­maa asian­tun­ti­ja­työ­hön – vah­vis­ta­va kou­lu­tus asian­tun­ti­joil­le ja työn­te­ki­jöil­le (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa asian­tun­ti­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lua, oman työn hal­lin­taa ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Päi­vä vah­vis­taa myös itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja tukee työs­sä jak­sa­mis­ta.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

  • 6.6.2019, Tuusu­la (Maja­ta­lo Onne­la)
  • 9.9.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)
  • 4.11.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

VALMENNUSPAKETTI ASIANTUNTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE
5 val­men­nus­ker­taa à 60 min.

Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­nus tukee tehok­kaas­ti myös asian­tun­ti­joi­den hen­ki­lö­koh­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja jak­sa­mis­ta itse­näi­ses­sä asian­tun­ti­ja­työs­sä. Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­nus tukee ja vah­vis­taa erin­omai­ses­ti myös Kara Mon­don kou­lu­tuk­sis­sa opi­tun sisäis­tä­mis­tä.

Voit tila­ta vii­den ker­ran val­men­nus­pa­ke­tin itsel­le­si tai useam­mal­le hen­ki­löl­le orga­ni­saa­tios­sa­si. Lue lisää val­men­nuk­sis­ta ja varaa roh­keas­ti val­men­nus­pa­ket­ti!     

LISÄTETOA VALMENNUKSISTA TÄÄLLÄ »

TIIMEILLE JA TYÖYHTEISÖILLE

KARA MONDO TEAM -tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus
Hyvin­voi­va, innos­tu­nut ja menes­ty­vä tii­mi ja työyhteisö(1 pv)

Inspi­roi­va teho­kou­lu­tus tii­mien ja työyh­tei­sö­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta vas­taa­vil­le (esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­a­se­mas­sa tai tii­min­ve­tä­jän ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le) (1 pv)

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Täl­lä het­kel­lä ei ole alka­via avoi­mia tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tuk­sia.

TUTUSTU KOULUTUKSEEN »

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TAI PYYDÄ TARJOUS!