KARA MONDON KOULUTUSTARJONTA

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set joh­dol­le, esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le.

Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si teil­le sovel­tu­va­na ajan­koh­ta­na. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia on myös mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion tar­pei­den mukaan.

KARA MONDO SUPERIOR: AVAIMET MENESTYKSEEN - TEHOKOULUTUS ESIMIEHILLE (3 pv)

Kara Mon­do Supe­rior - esi­mies­kou­lu­tus vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti esi­mies­tai­to­ja­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si. Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le.

TUUSULA
Kol­men päi­vän kou­lu­tus: 10.12.2019, 14.1.2019 ja 11.2.2020
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)

Mar­ras­kuun tar­jous -10% jou­lu­kuus­sa alka­vaan kou­lu­tuk­seen! Ilmoit­tau­du jo tänään!!

Kol­men päi­vän kou­lu­tus: 3.3.2020, 31.3.2020 ja 21.4.2020
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)

TAMPERE
Kol­men päi­vän kou­lu­tus: 5.3.2020, 2.4.2020 ja 23.4.2020
Hatan­pään Kar­ta­no (Hatan­pään puis­to­ku­ja 1, 33900 Tam­pe­re)

LUE LISÄÄ »

KARA MONDO EXPERT: Uut­ta vir­taa työ­hön - rat­kai­su­kes­kei­nen asian­tun­ti­ja ja työn­te­ki­jä (1 pv)

Kara Mon­do Expert -kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa asian­tun­ti­joi­den, työn­te­ki­jöi­den ja tii­mien rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lua, itseoh­jau­tu­vaa työs­ken­te­ly­ta­paa, oman työn hal­lin­taa sekä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Päi­vä vah­vis­taa myös itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja tukee työs­sä jak­sa­mis­ta. Kou­lu­tus­päi­vä sovel­tuu kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le ja asian­tun­ti­joil­le sekä tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le, jot­ka kai­paa­vat uut­ta posi­tii­vis­ta vir­taa työ­hön.

TUUSULA
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
10.3.2020

LUE LISÄÄ »

KARA MONDO TEAM: Hyvin­voi­va ja menes­ty­vä tii­mi ja työyh­tei­sö (1 pv)

Kara Mon­don tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus tukee myön­tei­sen, arvos­ta­van ja raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­rin kehit­tä­mis­tä orga­ni­saa­tios­sa. Kou­lu­tus sovel­tuu koko­nai­sil­le tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le; tii­mien ja työyh­tei­sö­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta vas­taa­vil­le hen­ki­löil­le (esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­a­se­mas­sa tai tii­min­ve­tä­jän ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le) sekä kai­kil­le tii­min ja työyh­tei­sön kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le hen­ki­löil­le.

LUE LISÄÄ »

KARA MONDO LEADER 1: VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO (1 pv)

Kara Mon­do Lea­der -kou­lu­tus­päi­vä antaa sinul­le hyvät val­miu­det rat­kai­su­kes­kei­seen ja val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön. Lisäk­si päi­vä vah­vis­taa itse­tun­te­mus­ta­si, itse­luot­ta­mus­ta­si ja itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le.

TUUSULA
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
10.12.2019
3.3.2020

TAMPERE
Hatan­pään Kar­ta­no (Hatan­pään puis­to­ku­ja 1, 33900 Tam­pe­re)
5.3.2020

LUE LISÄÄ »

KARA MONDO LEADER 2: ESIMIEHEN VUOROVAIKUTUSTAIDOT, PALAUTTEEN ANTAMINEN JA HAASTAVAT TILANTEET (1 pv)

Kara Mon­do Lea­der 2 -kou­lu­tus­päi­vä kehit­tää esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä tai­to­ja edis­tää myön­teis­tä ja moti­voi­vaa työil­ma­pii­riä. Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa myös palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­ja sekä tai­to­ja koh­da­ta ja rat­kais­ta haas­ta­vat tilan­teet ja työyh­tei­sön ris­ti­rii­dat. Kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le.

TUUSULA
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
14.1.2020
31.3.2020

TAMPERE
Hatan­pään Kar­ta­no (Hatan­pään puis­to­ku­ja 1, 33900 Tam­pe­re)
2.4.2020

LUE LISÄÄ »

KARA MONDO LEADER 3: TAVOITTEISTA TOTTA - STRATEGINEN JOHTAMINEN, ITSEOHJAUTUVA TIIMI JA OPPIVA ORGANISAATIO (1 pv)

Kara Mon­do Lea­der 3-kou­lu­tus­päi­vä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja menes­ty­mis­tä esi­mies­työs­sä. Kou­lu­tus­päi­vän aika­na paneu­du­taan stra­te­gi­seen ja tavoit­teel­li­seen joh­ta­mi­seen, muu­tok­sen joh­ta­mi­seen, osal­lis­ta­vaan ja itseoh­jau­tu­vaan työs­ken­te­ly­ta­paan sekä oppi­van orga­ni­saa­tion toi­min­ta­mal­liin. Kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le.

TUUSULA
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
11.2.2020
21.4.2020

TAMPERE
Hatan­pään Kar­ta­no (Hatan­pään puis­to­ku­ja 1, 33900 Tam­pe­re)
23.4.2020

LUE LISÄÄ »

KARA MONDO BRAND: Brän­din­hal­lin­nan ABC (1 pv)

Brän­din­hal­lin­nan ABC aut­taa sinua raken­ta­maan vah­van brän­din yri­tyk­sel­le, tuot­teel­le, pal­ve­lul­le tai kam­pan­jal­le. Päi­vä tar­jo­aa sinul­le työ­ka­lu­pa­kin, jon­ka avul­la voit kää­riä hihat ja tart­tua toi­meen. Kou­lu­tus sovel­tuu brän­dis­tä, mark­ki­noin­nis­ta ja vies­tin­näs­tä vas­taa­vil­le hen­ki­löil­le.

TUUSULA
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
21.1.2020

LUE LISÄÄ »

KARA MONDO CAMPAIGN: Kam­pan­ja­hal­lin­nan ABC (1 pv)

Kam­pan­ja­suun­nit­te­lun ja -toteu­tuk­sen ABC tar­jo­aa sinul­le eväät onnis­tu­neen kam­pan­jan toteut­ta­mi­sek­si. Kou­lu­tus­päi­vä tar­jo­aa kehi­kon, jon­ka puit­teis­sa voit toteut­taa pie­nen tai suu­ren kam­pan­jan suun­ni­tel­man ja toteu­tuk­sen onnis­tu­nees­ti. Kou­lu­tus vah­vis­taa myös itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja hek­ti­ses­sä kam­pan­ja­työs­sä. Kou­lu­tus sovel­tuu monen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joi­den työn­ku­vaan kuu­luu kam­pan­ja­suun­nit­te­lua ja -toteu­tus­ta.

TUUSULA
Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
25.2.2020

LUE LISÄÄ »

Ter­ve­tu­loa mukaan kehit­ty­mään ja vah­vis­tu­maan Kara Mon­don kou­lu­tuk­siin!

Mer­vi Saik­ko­nen, VTM
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja,
Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja kou­lut­ta­ja

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1