KARA MONDON KOULUTUSTARJONTA

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set joh­dol­le, esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, työn­te­ki­jöil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le.

Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si teil­le sovel­tu­va­na ajan­koh­ta­na. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia on myös mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion tar­pei­den mukaan.

ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE

AVAIMET MENESTYKSEEN - TEHOKOULUTUS ESIMIEHILLE (3 pv)

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön. Kou­lu­tuk­sen myö­tä opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si, vah­vis­ta­maan toi­mi­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja tii­min itseoh­jau­tu­vuut­ta sekä joh­ta­maan tii­mi­si stra­te­gian mukai­siin tavoit­tei­siin.

Teho­kou­lu­tus pitää sisäl­lään kol­me tee­ma­päi­vää eli koko­nai­suu­den voi suo­rit­taa kol­men päi­vän paket­ti­na tai eril­li­si­nä yhden päi­vän kou­lu­tuk­si­na. Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus on läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­ta­va, sil­lä se tukee esi­mie­hen kehit­ty­mis­tä moni­puo­li­ses­ti. Lisäk­si oppi­mi­sen sisäis­tä­mis­tä ja hen­ki­lö­koh­tais­ta kehi­tys­tä on hyvä syven­tää Kara Mon­don esi­mies­val­men­nuk­sel­la. Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

Kou­lu­tus­päi­vien tee­mat:

 • Val­men­ta­va esi­mies­työ ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to
 • Myön­tei­nen vuo­ro­vai­ku­tus voi­ma­va­ra­na - esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 • Tavoit­teis­ta tot­ta - stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen, itseoh­jau­tu­va tii­mi ja oppi­va orga­ni­saa­tio

 

Alka­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

 • Tuusu­la: kou­lu­tus­päi­vät 16.9., 30.9. ja 21.10. (Maja­ta­lo Onne­la, Tuusu­la)
 • Hel­sin­ki  28.10., 25.11. ja 16.12. (Scan­dic Grand Mari­na, Hel­sin­ki)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on antaa sinul­le hyvät val­miu­det rat­kai­su­kes­kei­seen ja val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön ja vah­vis­taa samal­la menes­tys­tä­si esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si tai tii­min vetä­jä­nä. Päi­vä vah­vis­taa myös itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.
Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

 • 23.9.2019 Hel­sin­ki, Scan­dic Grand Mari­na
 • 27.9. Tam­pe­re, Hatan­pään Kar­ta­no
 • 4.10.2019 Vaasa/ Söde­rud­den, Kalle´s Inn
 • 10.10.2019 Naan­ta­li, Naan­ta­lin kyl­py­lä

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

MYÖNTEINEN VUOROVAIKUTUS VOIMAVARANA - ESIMIEHEN VUOROVAIKUTUSTAIDOT (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä tukea esi­mie­hen tai­to­ja edis­tää myön­teis­tä ja moti­voi­vaa työil­ma­pii­riä tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Myön­tei­nen vuo­ro­vai­ku­tus on avain hyvään työil­ma­pii­riin ja sitä kaut­ta työyh­tei­sön hyvin­voin­tiin ja menes­tyk­seen.  Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa myös palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to­ja sekä tai­to­ja koh­da­ta ja pur­kaa haas­ta­vat tilan­teet ja työyh­tei­sön ris­ti­rii­dat.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.
Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

 • 7.10.2019 Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)
 • 11.10.2019 Naan­ta­li, Naan­ta­lin kyl­py­lä
 • 25.10. Tam­pe­re, Hatan­pään Kar­ta­no

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

TAVOITTEISTA TOTTA - STRATEGINEN JOHTAMINEN, ITSEOHJAUTUVA TIIMI JA OPPIVA ORGANISAATIO (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja menes­ty­mis­tä esi­mies­työs­sä. Kou­lu­tus­päi­vän aika­na paneu­du­taan stra­te­gi­seen ja tavoit­teel­li­seen joh­ta­mi­seen, muu­tok­sen joh­ta­mi­seen, osal­lis­ta­vaan ja itseoh­jau­tu­vaan työs­ken­te­ly­ta­paan sekä oppi­van orga­ni­saa­tion toi­min­ta­mal­liin. Tavoit­tee­na on aut­taa sinua ja tii­miä­si onnis­tu­maan ja joh­ta­maan tii­mi­si ammat­ti­tai­toi­ses­ti koh­ti tavoit­tei­ta ja tulok­sia.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

Seu­raa­vat avoi­met kou­lu­tuk­set:

 • 22.11.2019, Tam­pe­re, Hatan­pään Kar­ta­no
 • 4.11.2019, Hel­sin­ki (Scan­dic Grand Mari­na)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

VALMENNUSPAKETTI ESIMIEHILLE
5 val­men­nus­ker­taa à 60 min.

Kara Mon­don esi­mies­val­men­nus tukee tehok­kaas­ti esi­mies­ten hen­ki­lö­koh­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja jak­sa­mis­ta esi­mies­työs­sä. Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tai­nen esi­mies­val­men­nus tukee ja vah­vis­taa erin­omai­ses­ti myös esi­mies­kou­lu­tuk­sis­sa opi­tun sisäis­tä­mis­tä.

Voit tila­ta vii­den ker­ran val­men­nus­pa­ke­tin itsel­le­si tai useam­mal­le hen­ki­löl­le orga­ni­saa­tios­sa­si. Lue lisää val­men­nuk­sis­ta ja varaa roh­keas­ti val­men­nus­pa­ket­ti esi­mies­työn tuek­si!

LISÄTETOA VALMENNUKSISTA TÄÄLLÄ »

ASIANTUNTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

Rat­kai­su­kes­kei­nen ja itseoh­jau­tu­va asian­tun­ti­ja ja työn­te­ki­jä (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on vah­vis­taa asian­tun­ti­joi­den, työn­te­ki­jöi­den ja tii­mien rat­kai­su­kes­keis­tä ajat­te­lua, itseoh­jau­tu­vaa työs­ken­te­ly­ta­paa, oman työn hal­lin­taa sekä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Päi­vä vah­vis­taa myös itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja tukee työs­sä jak­sa­mis­ta. Hen­ki­lö­kun­nal­le ja tii­meil­le suun­nat­tu kou­lu­tus tukee osal­taan val­men­ta­vaa esi­mies­työ­tä vah­vis­ta­mal­la asian­tun­ti­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den val­miuk­sia rat­kai­su­kes­kei­seen ja itseoh­jau­tu­vaan työ­ot­tee­seen.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen.

Avoi­met kou­lu­tuk­set syk­syl­lä 2019:

12.9.2019 Tam­pe­re, Hatan­pään Kar­ta­no

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN! »

VALMENNUSPAKETTI ASIANTUNTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE
5 val­men­nus­ker­taa à 60 min.

Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­nus tukee tehok­kaas­ti myös asian­tun­ti­joi­den hen­ki­lö­koh­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja jak­sa­mis­ta itse­näi­ses­sä asian­tun­ti­ja­työs­sä. Kara Mon­don hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­nus tukee ja vah­vis­taa erin­omai­ses­ti myös Kara Mon­don kou­lu­tuk­sis­sa opi­tun sisäis­tä­mis­tä.

Voit tila­ta vii­den ker­ran val­men­nus­pa­ke­tin itsel­le­si tai useam­mal­le hen­ki­löl­le orga­ni­saa­tios­sa­si. Lue lisää val­men­nuk­sis­ta ja varaa roh­keas­ti val­men­nus­pa­ket­ti!

LISÄTETOA VALMENNUKSISTA TÄÄLLÄ »

TIIMEILLE JA TYÖYHTEISÖILLE

Hyvin­voi­va, innos­tu­nut ja menes­ty­vä tii­mi ja työyh­tei­sö (1 pv)

Inspi­roi­va teho­kou­lu­tus tii­mien ja työyh­tei­sö­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta vas­taa­vil­le (esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­a­se­mas­sa tai tii­min­ve­tä­jän ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le) (1 pv)

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Täl­lä het­kel­lä ei ole alka­via avoi­mia tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tuk­sia.

TUTUSTU KOULUTUKSEEN »

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan kou­lu­tuk­seen!

Mer­vi Saik­ko­nen
rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja, VTM

ILMOITTAUDU TAI PYYDÄ TARJOUS!

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1