KARA MONDON KOULUTUSTARJONTA

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set sinul­le ja orga­ni­saa­tiol­le­si. Tutus­tu vaih­toeh­toi­hin ja ilmoit­tau­du mukaan tai pyy­dä tar­jous jo tänään!

Kara Mon­do toteut­taa avoi­mia kou­lu­tuk­sia ja tilaus­kou­lu­tuk­sia joh­dol­le, esi­mie­hil­le, asian­tun­ti­joil­le, työn­te­ki­jöil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le. Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si teil­le sovel­tu­va­na ajan­koh­ta­na. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia on myös mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion tar­pei­den mukaan.

Varaa paik­ka­si avoi­meen kouu­tuk­seen pian, paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti! Tai ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous!

Ps. Seu­raa Kara Mon­doa Face­boo­kis­sa, niin saat uusim­mat tie­dot alka­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta tuo­reel­taan.

KOULUTUSTARJONTA

ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE

Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tus (3 pv)
KEHITY, VAHVISTU JA JOHDA TIIMISI MENESTYKSEEN

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön. Kou­lu­tuk­sen myö­tä opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si, vah­vis­ta­maan toi­mi­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja tii­min itseoh­jau­tu­vuut­ta sekä joh­ta­maan tii­mi­si stra­te­gian mukai­siin tavoit­tei­siin.

Kara Mon­do Supe­rior -kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus pitää sisäl­lään alla ole­vat Menes­ty esi­mie­he­nä 1,2 ja 3 tee­ma­päi­vät eli koko­nai­suu­den voi suo­rit­taa kol­men päi­vän paket­ti­na tai eril­li­si­nä yhden päi­vän kou­lu­tuk­si­na. Kara Mon­do Supe­rior -koko­nais­pa­ket­ti on läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­ta­va, sil­lä se tukee esi­mie­hen kehit­ty­mis­tä moni­puo­li­ses­ti.

Alka­vat avoi­met kou­lu­tuk­set Tuusu­la xx.xx.2019 ja Hel­sin­ki xx.xx.2019. Voit myös tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si.
TUTUSTU JA ILMOITTAUDU! Kara Mon­do Supe­rior -esi­mies­kou­lu­tus »

Menes­ty esi­mie­he­nä 1: Ota vahvuu­det ja voi­ma­va­rat käyt­töön! (1 pv)
VALMENTAVA ESIMIESTYÖ JA ITSENSÄ JOHTAMISEN TAITO

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on antaa sinul­le hyvät val­miu­det rat­kai­su­kes­kei­seen ja val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön ja vah­vis­taa samal­la menes­tys­tä­si esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si tai tii­min vetä­jä­nä. Päi­vä vah­vis­taa myös itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja. Opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si.

Tulos­sa ole­vat avoi­met kou­lu­tuk­set Hel­sin­ki 13.3.2019 ja Tuusu­la 13.5.2019. Voit myös tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si.
TUTUSTU JA ILMOITTAUDU! Val­men­ta­va esi­mies­työ ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to »

Menes­ty esi­mie­he­nä 2: Syty­tä innos­tuk­sen liek­ki! (1 pv)
TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tukea esi­mie­hen tai­to­ja edis­tää arvos­ta­vaa, raken­ta­vaa ja innos­tu­nut­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta tii­mis­sä ja työyh­tei­sös­sä. Toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus on avain hyvään työil­ma­pii­riin ja sitä kaut­ta työyh­tei­sön hyvin­voin­tiin ja menes­tyk­seen.

Tulos­sa ole­vat avoi­met kou­lu­tuk­set Hel­sin­ki 26.3.2019 ja Tuusu­la 27.5.2019. Voit myös tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si.
TUTUSTU JA ILMOITTAUDU! Toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus »

Menes­ty esi­mie­he­nä 3: Yhdes­sä koh­ti menes­tys­tä! (1 pv)
STRATEGINEN JOHTAMINEN JA ITSEOHJAUTUVA TIIMI

Kou­lu­tus­päi­vä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja menes­tys­tä esi­mies­työs­sä. Kou­lu­tus­päi­vän aika­na paneu­du­taan stra­te­gi­seen ja tavoit­teel­li­seen joh­ta­mi­seen, muu­tok­sen joh­ta­mi­seen sekä osal­lis­ta­vaan ja itseoh­jau­tu­vaan työs­ken­te­ly­ta­paan. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa rat­kai­su­kes­kei­sen ja val­men­ta­van esi­mies­työn tai­to­ja­si ja aut­taa sinua joh­ta­maan tii­miä­si ammat­ti­tai­toi­ses­ti koh­ti tulok­sia.

Tulos­sa ole­vat avoi­met kou­lu­tuk­set Hel­sin­ki xx.xx.2019 ja Tuusu­la 5.6.2019. Voit myös tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si.
TUTUSTU JA ILMOITTAUDU! Stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen ja itseoh­jau­tu­va tii­mi »

KARA MONDO STRATEGY -stra­te­gia­kou­lu­tus

Hyvä stra­te­gia on avain menes­tyk­seen – inno­va­tii­vi­sen, innos­ta­van ja orga­ni­saa­tion arjes­sa elä­vän stra­te­gian ABC (1 pv)

Tutus­tu kou­lu­tuk­seen »

ASIANTUNTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

KARA MONDO EXPERT -asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus
Voi­maa asian­tun­ti­ja­työ­hön – vah­vis­ta­va kou­lu­tus asian­tun­ti­joil­le (1 pv)

Tutus­tu kou­lu­tuk­seen »

TIIMEILLE JA TYÖYHTEISÖILLE

KARA MONDO TEAM -tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus
Hyvin­voi­va, innos­tu­nut ja menes­ty­vä tii­mi ja työyhteisö(1 pv)

Inspi­roi­va teho­kou­lu­tus tii­mien ja työyh­tei­sö­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta vas­taa­vil­le (esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­a­se­mas­sa tai tii­min­ve­tä­jän ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le) (1 pv)

Tutus­tu kou­lu­tuk­seen »

 

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TAI PYYDÄ TARJOUS!