KARA MONDON KOULUTUSTARJONTA

Asian­tun­te­vat ja innos­ta­vat kou­lu­tuk­set joh­dol­le, esi­mie­hil­le, tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le.

Tutus­tu kou­lu­tus­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen tai tilaa kou­lu­tus omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si teil­le sovel­tu­va­na ajan­koh­ta­na. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia on myös mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion tar­pei­den mukaan.

MENESTY ESIMIEHENÄ -TEHOKOULUTUS (3 pv)

Menes­ty esi­mie­he­nä - teho­kou­lu­tus vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti esi­mies­tai­to­ja­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si. Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le.

Tilaa kou­lu­tus orga­ni­saa­tioo­si tai ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Avoi­men kou­lu­tuk­sen ryh­mä­ko­ko max. 10 hen­ki­löä.

AVOIMET KOULUTUKSET

TUUSULA
Kou­lu­tus­paik­ka: Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):
  • Ryh­mä 1: 15.9.2020, 6.10.2020 ja 27.10.2020
  • Ryh­mä 2: 17.11.2020, 8.12.2020 ja 12.1.2021

TURKU
Kou­lu­tus­paik­ka: Tor­tin­lin­na (Jär­vi­joen­tie 16, 21340 Tur­ku)
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

  • 24.11.2020, 15.12.2020 ja 19.1.2021

TAMPERE
Kou­lu­tus­paik­ka: Hatan­pään Kar­ta­no (Hatan­pään puis­to­ku­ja 1, 33100 Tam­pe­re)
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

  • 20.10.2020, 10.11.2020 ja 1.12.2020

LAPPEENRANTA
Kou­lu­tus­paik­ka: Var­mis­tuu myö­hem­min
Kou­lu­tus­päi­vät (klo 9.00-15.30):

  • 30.10.2020, 20.11.2020 ja 11.12.2020

LUE LISÄÄ »

HYVINVOIVA JA MENESTYVÄ TIIMI JA TYÖYHTEISÖ (1 pv)

Kara Mon­don tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus tukee myön­tei­sen, arvos­ta­van ja raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­rin kehit­tä­mis­tä orga­ni­saa­tios­sa. Kou­lu­tus sovel­tuu koko­nai­sil­le tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le; tii­mien ja työyh­tei­sö­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta vas­taa­vil­le hen­ki­löil­le (esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­a­se­mas­sa tai tii­min­ve­tä­jän ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le) sekä kai­kil­le tii­min ja työyh­tei­sön kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le hen­ki­löil­le.

Tilaa kou­lu­tus orga­ni­saa­tioo­si tai ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Avoi­men kou­lu­tuk­sen ryh­mä­ko­ko max. 10 hen­ki­löä.

AVOIMET KOULUTUKSET

TUUSULA
Kou­lu­tus­paik­ka: Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
Kou­lu­tus­päi­vä: 29.9.2020 klo 9.00-15.30

LUE LISÄÄ »

JOHDA ITSESI MENESTYKSEEN  (1 pv)

Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on vah­vis­taa itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­ja, koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia sekä onnis­tu­mis­ta ja menes­ty­mis­tä työ­elä­mäs­sä. Kou­lu­tus­päi­vä lisää itse­tun­te­mus­ta­si, vah­vis­taa itse­luot­ta­mus­ta­si, kehit­tää myön­teis­tä ajat­te­lua ja innos­tus­ta sekä tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Kou­lu­tus­päi­vä sovel­tuu kai­kil­le, jot­ka halua­vat kehit­tää itse­ään ja kai­paa­vat lisää voi­ma­va­ro­ja ja vir­taa työ­hön.

Tilaa kou­lu­tus orga­ni­saa­tioo­si tai ilmoit­tau­du avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Avoi­men kou­lu­tuk­sen ryh­mä­ko­ko max. 10 hen­ki­löä.

AVOIMET KOULUTUKSET

TUUSULA
Kou­lu­tus­paik­ka: Hotel­li Gus­ta­ve­lund (Kirk­ko­tie 36, Tuusu­la)
Kou­lu­tus­päi­vä: 2.11.2020 klo 9.00-15.30

LUE LISÄÄ »

 

Ter­ve­tu­loa mukaan kehit­ty­mään ja vah­vis­tu­maan Kara Mon­don kou­lu­tuk­siin!

Mer­vi Saik­ko­nen, VTM
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja,
Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja kou­lut­ta­ja

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1