Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le alkaa Tuusu­las­sa 16.9. ja Hel­sin­gis­sä 28.10. Tule mukaan vah­vis­tu­maan ja voi­maan­tu­maan - varaa paik­ka esi­mies­kou­lu­tuk­seen jo tänään!

 

Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus tukee menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si ja antaa sinul­le hyvät val­miu­det vah­vaan esi­mies­työ­hön. Kou­lu­tuk­sen myö­tä opit sovel­ta­maan rat­kai­su­kes­keis­tä ja val­men­ta­vaa otet­ta esi­mies- ja joh­ta­mis­työs­sä­si, vah­vis­ta­maan arvos­ta­vaa ja raken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja tii­min itseoh­jau­tu­vuut­ta sekä joh­ta­maan tii­mi­si stra­te­gian mukai­siin tavoit­tei­siin. Opit myös itse­si joh­ta­mi­sen tai­to­ja ja huo­leh­ti­maan omas­ta hyvin­voin­nis­ta­si ja jak­sa­mi­ses­ta­si vaa­ti­vas­sa esi­mies­työs­sä. Itse­luot­ta­muk­se­si vah­vis­tuu, näkö­kul­ma­si avar­tuu ja toi­min­ta­ta­pa­si kehit­ty­vät.

Kara Mon­don Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le kou­lu­tus­päi­vien tee­mat ovat:

  • Kou­lu­tus­päi­vä 1: Val­men­ta­va esi­mies­työ ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to
  • Kou­lu­tus­päi­vä 2: Arvos­ta­va ja raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus  
  • Kou­lu­tus­päi­vä 3: Stra­te­gi­nen esi­mies­työ ja itseoh­jau­tu­va tii­mi

Kou­lu­tus­päi­vät tar­joa­vat tie­toa, näkö­kul­mia ja työ­ka­lu­ja. Lisäk­si teh­dään oival­lut­ta­via har­joi­tuk­sia ja käy­dään kes­kus­te­lua. Ver­tais­ko­ke­mus­ten jaka­mi­nen ja osal­lis­tu­jien kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus ovat osa kou­lu­tus­päi­vien arvo­kas­ta antia. Päi­vis­sä on val­men­ta­va ote ja rau­hal­li­nen tem­po.

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Tar­tu toi­meen jo nyt: varaa kou­lu­tus orga­ni­saa­tio­si esi­mie­hil­le tai ilmoit­tau­du mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen!

 

Syk­syn 2019 avoi­met teho­kou­lu­tuk­set esi­mie­hil­le:

  • Tuusu­la: kou­lu­tus­päi­vät 16.9., 30.9. ja 21.10. (Maja­ta­lo Onne­la, Tuusu­la)
  • Hel­sin­ki  28.10., 25.11. ja 16.12. (Scan­dic Grand Mari­na, Hel­sin­ki)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU »

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1