Panos­ta omaan hyvin­voin­tii­si ja tule mukaan Kara Mon­don Peace & Power -kou­lu­tuk­seen. Opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja otta­maan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si. Oival­lat itse­myö­tä­tun­non ja läs­nä­olon…