KARA MONDO -STRATEGY

Hyvä stra­te­gia on avain menes­tyk­seen – inno­va­tii­vi­sen, innos­ta­van ja orga­ni­saa­tion arjes­sa elä­vän stra­te­gian ja stra­te­gi­sen joh­ta­mi­sen ABC (1 pv)

Kou­lu­tus­päi­vän aika­na saat val­miu­det inno­va­tii­vi­sen, innos­ta­van ja elä­vän sra­te­gian laa­ti­mi­seen sekä stra­te­gi­seen joh­ta­mi­seen. Kou­lu­tus­päi­vä antaa perus­työ­ka­lut hyvän stra­te­gian laa­ti­mi­seen, aut­taa stra­te­gia­pro­ses­sin suun­nit­te­lus­sa sekä tukee stra­te­gian toi­meen­pa­noa, arvioin­tia ja kehit­tä­mis­tä. Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa stra­te­gi­sen joh­ta­mi­sen tai­to­ja­si ja tukee tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta sekä menes­ty­mis­tä joh­ta­mis- tai esi­mies­työs­sä­si. Ymmär­rät osal­lis­ta­mi­sen mer­ki­tyk­sen stra­te­gian laa­ti­mi­ses­sa, toi­meen­pa­nos­sa ja arvioin­nis­sa ja opit integroi­maan stra­te­gian luon­te­vak­si osak­si päi­vit­täis­tä joh­ta­mis­työ­tä­si. Tavoit­tee­na on oppia näke­mään stra­te­gia elä­vä­nä, innos­ta­va­na ja yhtei­se­nä asia­na, jon­ka avul­la yhdes­sä ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta koh­den ete­ne­mi­nen sekä orga­ni­saa­tion onnis­tu­mi­nen ja menes­tys ovat mah­dol­li­sia.

Kou­lu­tus sovel­tuu stra­te­gia­työs­tä vas­taa­vil­le hen­ki­löil­le, esi­mie­hil­le ja joh­ta­vas­sa ase­mas­sa ole­vil­le. Lisäk­si kou­lu­tus voi­daan rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion stra­te­gia­pro­ses­sin käyn­nis­tys­työ­pa­jak­si.

Kou­lu­tus­päi­vän tee­mat:

Aamu­päi­vä:

 • Stra­te­gian mer­ki­tys orga­ni­saa­tiol­le
 • Stra­te­gia joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na
  • fokus prio­ri­teet­tei­hin ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen
  • tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen sitou­tu­nut joh­to ja hen­ki­lös­tö
  • lop­pu­tu­le­ma­na hen­ki­lös­tön hyvin­voin­ti ja orga­ni­saa­tion menes­tys
 • Stra­te­gia elä­vä­nä pro­ses­si­na – osal­lis­ta­vin kei­noin laa­ti­mi­ses­ta toi­meen­pa­noon ja arvioin­tiin sekä jat­ku­vaan kehit­tä­mi­seen

Ilta­päi­vä:

 • Stra­te­gian ele­men­tit ja laa­ti­mi­sen vai­heet
 • Stra­te­gian käy­tän­nön toi­meen­pa­no
 • Stra­te­gian arvioin­ti ja tar­kis­ta­mi­nen
 • Yhteen­ve­to – eväät oman orga­ni­saa­tion stra­te­gia­työ­hön

HINTA:

Avoin stra­te­gia­kou­lu­tus (1 pv): hinta/ osal­lis­tu­ja: 245 e (+alv 24%), (sis. kokous­pa­ke­tin: aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vi + lou­nas sekä mate­ri­aa­li ja tilat)

Tilaus­kou­lu­tus orga­ni­saa­tiol­le (1 pv): 950 e (+alv. 24%)/ max. 10 hen­ki­löä per ryh­mä, HUOM. kou­lu­tus­ti­la ja ate­riat eivät sisäl­ly tilaus­kou­lu­tus­ten hin­taan

TILAA SAMALLA HENKILÖKOHTAISTA VALMENNUSTA:

KARA MONDO STRATEGY  -kou­lu­tus­ta on suo­si­tel­ta­vaa täy­den­tää omal­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la val­men­nuk­sel­la. Kou­lu­tuk­sen varaa­mi­sen yhtey­des­sä val­men­nuk­set -10% alen­nuk­sel­la.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1