Haluat­ko kehit­tyä esi­mie­he­nä? Nyt on hyvä ajan­koh­ta vara­ta kalen­te­ris­ta aikaa omaan kehit­ty­mi­seen. Hyö­dyn­nä tam­mi­kuun tar­jous -50€ ja ilmoit­tau­du mukaan kevään esi­mies­kou­lu­tuk­seen!
 
Avai­met menes­tyk­seen - teho­kou­lu­tus esi­mie­hil­le vah­vis­taa moni­puo­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti esi­mies­tai­to­ja­si ja menes­ty­mis­tä­si esi­mies­työs­sä­si. Kol­men päi­vän teho­kou­lu­tus sovel­tuu kai­kil­le esi­mies­työs­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joh­ta­jil­le ja tii­min­ve­tä­jil­le.
 
Kou­lu­tus­päi­vien tee­mat ovat:
Päi­vä 1: itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to,
Päi­vä 2: val­men­ta­va esi­mies­työ ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot sekä
Päi­vä 3: stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen, itseoh­jau­tu­va tii­mi ja oppi­va orga­ni­saa­tio.
 
Kevään esi­mies­kou­lu­tuk­sen kou­lu­tus­päi­vät ovat 3.3.2020, 31.3.2020 ja 21.4.2020. Kou­lu­tus­paik­ka­na on Hotel­li Gus­ta­ve­lund Tuusu­las­sa (Kirk­ko­tie 36, 04310 Tuusu­la).
 
Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kou­lu­tuk­seen!
 

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU TÄÄLLÄ »

Mie­len­kiin­toi­nen, herät­te­le­vä koko­nai­suus. Hyö­dyl­lis­tä teo­ri­aa sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä. Kou­lu­tus voi­si teh­dä hyvää monel­le orga­ni­saa­tios­sam­me!

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1