Tii­mi- ja työyh­tei­sö­val­men­nus tukee työyh­tei­sön kehit­tä­mis­tä ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta

Kara Mon­don tii­mi- ja työyh­tei­sö­val­men­nus vah­vis­taa myön­teis­tä ja arvos­ta­vaa orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ria, jos­sa on sal­lit­tua kysyä ja kysee­na­lais­taa. Tavoit­tee­na on tukea tii­min tai työyh­tei­sön hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Val­men­nuk­sen tavoit­tee­na on edis­tää työyh­tei­sön innos­tus­ta ja työn iloa sekä tukea työyh­tei­sön onnis­tu­mis­ta tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Val­men­nuk­sen kulues­sa kes­ki­ty­tään mm. suun­taa­maan huo­mio myön­tei­seen, har­joi­tel­laan arvos­ta­vaa koh­taa­mis­ta ja kuun­te­le­mis­ta sekä palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­toa sekä kei­no­ja yllä­pi­tää hyvin­voin­tia ja iloa kii­rees­tä­kin huo­li­mat­ta. Lisäk­si voi­daan kes­kit­tyä han­ka­lien tilan­tei­den käsit­te­lyyn ja pur­kuun suun­taa­mal­la huo­mio toi­vei­siin ja tavoit­tei­siin sekä sopi­mal­la ete­ne­mi­ses­tä nii­tä koh­ti. Val­men­nus tukee tii­min ja työyh­tei­sön yhteis­työ­tä ja jous­ta­vuut­ta sekä kykyä oppia, kehit­tyä ja onnis­tua arvos­ta­vas­sa luot­ta­muk­sen ilma­pii­ris­sä, jos­sa jokai­nen on tär­keäl­lä taval­la osal­li­nen.

Kou­lu­tuk­sen tee­mo­ja voi­daan rää­tä­löi­dä ja pai­not­taa tar­pei­den­ne mukaan.

Kysy lisää tai varaa val­men­nus yhtei­söl­le­si!

 

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1