Rat­kai­su­kes­kei­nen valmennus/ coac­hing

Löy­dä vah­vuu­te­si ja voi­ma­va­ra­si ja suun­taa koh­ti tavoit­tei­ta ja unel­mia!

Haluat­ko jäsen­tää tilan­net­ta­si ja kir­kas­taa suun­taa­si? Tar­vit­set­ko spar­raus­ta työn kehit­tä­mi­seen?  Kai­paat­ko voi­ma­va­ro­ja arkeen? Tai haluat­ko teh­dä unel­mis­ta­si tot­ta?

Ota avuk­si rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus. Varaa aika jo tänään!

Kara Mon­don rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus aut­taa menes­ty­mään ja voi­maan hyvin. Val­men­nus aut­taa mm. löy­tä­mään vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat, kir­kas­ta­maan tavoit­tei­ta ja suun­taa­maan mää­rä­tie­tie­toi­ses­ti nii­tä koh­ti. Usein jo muu­ta­ma val­men­nus­ta­paa­mi­nen aut­taa eteen­päin.

Val­men­nuk­sen läh­tö­koh­ta­na on kun­kin yksi­lön tai yhtei­sön tilan­ne, tar­ve ja tavoit­teet sekä usko sii­hen, että jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia ja voi­ma­va­ro­ja, jot­ka aut­ta­vat eteen­päin.

Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus ei pyri anta­maan val­mii­ta vas­tauk­sia, vaan aut­taa ja tukee ennen kaik­kea oival­lut­ta­mi­sen kei­noin. Val­men­ta­ja toi­mii luot­ta­muk­sel­li­sen­sa kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­na sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen spar­raa­ja­na.

Yksi­lö­val­men­nuk­sen hin­ta on 95 €/ 60 min. (sis. alv. 24%), esi­mies­val­men­nuk­sen hin­ta on 150 €/ 90 min (+ alv. 24%) ja työyh­tei­sö- tai tii­mi­val­men­nus­ten hin­ta riip­puu ryh­mä­koos­ta ja val­men­nuk­sen pituu­des­ta alkaen 250 €/ 2h (+ alv. 24%). Useam­pi val­men­nus­ker­ta paket­ti­hin­taan edul­li­sem­min!

Varaa aika val­men­nuk­seen!

Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus sopii moniin tar­pei­siin:

  • Joh­don val­men­nus
  • Esi­mies­val­men­nus
  • Tii­mi­val­men­nus
  • Työyh­tei­sö­val­men­nus
  • Ris­ti­rii­to­ja sovit­te­le­va val­men­nus
  • Yksi­lö­val­men­nus