Rat­kai­su­kes­kei­nen valmennus/ coac­hing

Kara Mon­don rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus sovel­tuu orga­ni­saa­tioi­den joh­don, esi­mies­ten, asian­tun­ti­joi­den, työn­te­ki­jöi­den, tii­mien ja työyh­tei­sö­jen spar­raa­mi­seen, vah­vis­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen.

Kara Mon­don val­men­nus

  • aut­taa menes­ty­mään ja voi­maan hyvin
  • tukee hen­kiklö­koh­tais­ta kehit­ty­mis­tä joh­ta­ja­na, esi­mie­he­nä, asian­tun­ti­ja­na ja työn­te­ki­jä­nä
  • vah­vis­taa tii­mien ja työyh­tei­sö­jen yhteis­työn ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen suju­vuut­ta
  • aut­taa tun­nis­ta­maan vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat
  • tukee toi­min­ta­ta­po­jen kehit­tä­mis­tä ja uuden oppi­mis­ta
  • aut­taa sel­kiyt­tä­mään ja jäsen­tä­mään tilan­net­ta
  • aut­taa kir­kas­ta­maan tavoit­tei­ta ja suun­taa­maan mää­rä­tie­tie­toi­ses­ti nii­tä koh­ti
  • tukee jak­sa­mis­ta ja ennal­taeh­käi­see uupu­mis­ta
  • vah­vis­taa uskoa onnis­tu­mi­seen ja luot­ta­mus­ta tule­vaan.

Val­men­nuk­sen läh­tö­koh­ta­na on kun­kin yksi­lön tai yhtei­sön tilan­ne ja tavoit­teet sekä usko sii­hen, että jokai­sel­la yksi­löl­lä ja yhtei­söl­lä on vah­vuuk­sia ja voi­ma­va­ro­ja, jot­ka aut­ta­vat eteen­päin. Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus ei pyri anta­maan val­mii­ta vas­tauk­sia, vaan aut­taa val­men­net­ta­vaa löy­tä­mään itsel­leen sovel­tu­vat rat­kai­sut ja ymmär­ryk­sen oival­lut­ta­mi­sen kei­noin. Val­men­ta­ja toi­mii luot­ta­muk­sel­li­se­na kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­na sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen spar­raa­ja­na.

HINNAT

Voit vara­ta yhden val­men­nus­ker­ran tai val­men­nus­pa­ke­tin. Hen­ki­lö­koh­tai­sen val­men­nuk­sen hin­ta joh­dol­le ja esi­mie­hil­le on 150 €/ 60 min (+ alv. 24%) ja asian­tun­ti­joil­le ja työn­te­ki­jöil­le 120 €/ 45 min (+alv. 24%). Työyh­tei­sö- tai tii­mi­val­men­nus­ten hin­ta riip­puu ryh­mä­koos­ta ja val­men­nuk­sen pituu­des­ta alkaen 250 €/ 2h (+ alv. 24%).

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous »

 

 

Varaa aika val­men­nuk­seen tai pyy­dä tar­jous!

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1