Panos­ta omaan hyvin­voin­tii­si ja tule mukaan Kara Mon­don Peace & Power -kou­lu­tuk­seen. Opit suun­taa­maan huo­mion myön­tei­seen, tun­nis­ta­maan ja ottamaan käyt­töön vah­vuuk­sia­si ja poten­ti­aa­lia­si sekä huo­leh­ti­maan voi­ma­va­rois­ta­si. Oival­lat itse­myö­tä­tun­non ja läs­nä­olon tai­don voi­maan­nut­ta­van mer­ki­tyk­sen hyvin­voin­nil­le­si ja löy­dät innos­tuk­sen lie­kin. Päi­vä tukee samal­la jak­sa­mis­ta ja palau­tu­mis­ta työn ja arjen kii­reis­sä, ennal­taeh­käi­see uupu­mus­ta sekä antaa kei­no­ja hoi­det­ta­vien asioi­den prio­ri­soin­tiin ja hal­lin­taan.

Jokai­sel­la on voi­ma­va­ro­ja ja vah­vuuk­sia, joi­den avul­la kehi­tys koh­ti hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä on mah­dol­lis­ta.”

 

Kara Mon­do Peace & Power -kou­lu­tuk­set syk­syl­lä 2019:

TUUSULA, 21.10.2019
Maja­ta­lo Onne­la (Ran­ta­tie 34, 04310 Tuusu­la)

HELSINKI, 16.12.2019
Vil­la­ge Works (Ete­läespla­na­di 2, Hel­sin­ki)

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen:
https://www.karamondo.fi/peacepower/

Kara Mon­do

Kara Mon­do on asian­tun­te­va ja humaa­ni kump­pa­ni, kun haluat edis­tää omaa tai yhtei­sö­si hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Kara Mon­do tar­jo­aa rat­kai­su­kes­keis­tä val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta kou­lu­tus­ta ja inno­va­tii­vis­ta orga­ni­saa­tio­kon­sul­toin­tia.

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1