Hyvin­voi­va, innos­tu­nut ja menes­ty­vä tii­mi ja työyh­tei­sö – ins­pi­roi­va kou­lu­tus vuo­ro­vai­ku­tuk­sen paran­ta­mi­seen (1 pv)

KARA MONDO TEAM - tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus tukee myön­tei­sen ja arvos­ta­van tii­mi- ja työyh­tei­sö­kult­tuu­rin kehit­tä­mis­tä orga­ni­saa­tios­sa. Tavoit­tee­na on tukea tii­min tai työyh­tei­sön hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä. Avoin kou­lu­tus sovel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka vas­taa­vat tii­mien tai työyh­tei­sön vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä orga­ni­saa­tios­sa (esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­roo­lis­sa tai tii­min­ve­tä­jän roo­lis­sa ole­vat hen­ki­löt). Tilaus­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa samoin vas­tuu­roo­lis­sa ole­vil­le tai vaih­toeh­toi­ses­ti työyh­tei­sö­val­men­nuk­se­na koko työyh­tei­söl­le.
Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on antaa näkö­kul­mia ja työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la voi­daan paran­taa tii­min ja työyh­tei­sön vuo­ro­vai­ku­tus­ta, lisä­tä hyvin­voin­tia, innos­tus­ta ja työn iloa sekä vii­me kädes­sä tukea työyh­tei­sön onnis­tu­mis­ta yhteis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Kou­lu­tus­päi­vä vah­vis­taa osal­lis­tu­jien ymmär­rys­tä olen­nai­sis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta edis­tä­vis­tä teki­jöis­tä ja antaa perus­val­miu­det oman tii­min ja työyh­tei­sön vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehit­tä­mi­seen.

Päi­vän aika­na käsi­tel­lään ja har­joi­tel­laan mm. seu­raa­via tee­mo­ja:

  • Orien­toi­tu­mi­nen rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­seen ajat­te­luun
  • Stra­te­gian ja tavoit­tei­den mer­ki­tys moti­vaa­tio­te­ki­jöi­nä
  • Myö­tä­tun­to ja itse­myö­tä­tun­to toi­mi­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na
  • Läs­nä­olon mer­ki­tys työyh­tei­sön koh­taa­mi­sis­sa
  • Arvos­ta­va koh­taa­mi­nen, kuun­te­le­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus
  • Huo­mion suun­ta­mi­nen myön­tei­seen
  • Palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to
  • Kysy­mi­sen ja kysee­na­lais­ta­mi­sen sal­li­mi­nen sekä ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­nen
  • Innos­ta­va ja kan­nus­ta­va työil­ma­pii­ri ja työn ilo
  • Luot­ta­muk­sen mer­ki­tys

 

HINTA:

Avoin tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus (1 pv): hinta/ osal­lis­tu­ja: 245 e (+alv 24%), (sis. kokous­pa­ke­tin: aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vi + lou­nas sekä mate­ri­aa­li ja tilat)

Tilaus­kou­lu­tus orga­ni­saa­tiol­le (1 pv): 950 e (+alv. 24%)/ max. 10 hen­ki­löä per ryh­mä, HUOM. kou­lu­tus­ti­la ja ate­riat eivät sisäl­ly tilaus­kou­lu­tus­ten hin­taan

TILAA SAMALLA VALMENNUSTA:

KARA MONDO TEAM -yhtei­sö­kou­lu­tus­ta on suo­si­tel­ta­vaa täy­den­tää omal­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la val­men­nuk­sel­la tai tii­mi-/ työyh­tei­sö­val­men­nuk­sel­la. Kou­lu­tuk­sen varaa­mi­sen yhtey­des­sä val­men­nuk­set -10% alen­nuk­sel­la.

Ota yhteyt­tä niin ker­ron lisää!

Tie­dus­te­le myös alka­via avoi­mia kou­lu­tuk­sia tai seu­raa Kara Mon­doa face­boo­kis­sa niin saat tie­don tule­vis­ta avoi­mis­ta kou­lu­tuk­sis­ta tuo­reel­taan.