Hyvin­voi­va ja menes­ty­vä tii­mi ja työyh­tei­sö (1 pv)

Kara Mon­don tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tus tukee myön­tei­sen ja arvos­ta­van vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­rin kehit­tä­mis­tä orga­ni­saa­tios­sa. Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on tukea tii­min tai työyh­tei­sön hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä.

Kou­lu­tus­päi­vä antaa näkö­kul­mia ja työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la voi­daan paran­taa tii­min ja työyh­tei­sön vuo­ro­vai­ku­tus­ta, vah­vis­taa hyvin­voin­tia, innos­tus­ta ja työn iloa sekä tukea työyh­tei­sön sitou­tu­mis­ta toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja yhteis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen sekä onnis­tu­mis­ta ja menes­ty­mis­tä tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa.

Päi­vän aika­na käsi­tel­lään ja har­joi­tel­laan mm. seu­raa­via tee­mo­ja:

  • Orien­toi­tu­mi­nen rat­kai­su­kes­kei­seen ajat­te­luun
  • Stra­te­gian ja tavoit­tei­den mer­ki­tys moti­vaa­tio­te­ki­jöi­nä
  • Myö­tä­tun­to ja itse­myö­tä­tun­to toi­mi­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na
  • Läs­nä­olon mer­ki­tys työyh­tei­sön koh­taa­mi­sis­sa
  • Arvos­ta­va koh­taa­mi­nen, kuun­te­le­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus
  • Huo­mion suun­ta­mi­nen myön­tei­seen
  • Palaut­teen anta­mi­sen ja vas­taa­not­ta­mi­sen tai­to
  • Kysy­mi­sen ja kysee­na­lais­ta­mi­sen sal­li­mi­nen sekä ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­nen
  • Innos­ta­va ja kan­nus­ta­va työil­ma­pii­ri ja työn ilo
  • Luot­ta­muk­sen mer­ki­tys
Inspi­roi­va teho­kou­lu­tus sovel­tuu monen­lai­sil­le tii­meil­le ja työyh­tei­söil­le sekä tii­mien ja työyh­tei­sö­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta vas­taa­vil­le, esim. joh­ta­vas­sa ase­mas­sa, esi­mies­a­se­mas­sa tai tii­min­ve­tä­jän ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le tai hen­ki­lös­tön kehit­tä­mi­ses­tä ja hyvin­voin­nis­ta vas­taa­vil­le hen­ki­löil­le. 

Voit tila­ta kou­lu­tuk­sen orga­ni­saa­tiol­le­si tai ilmoit­tau­tua mukaan avoi­meen kou­lu­tuk­seen. Täl­lä het­kel­lä ei ole alka­via avoi­mia tii­mi- ja työyh­tei­sö­kou­lu­tuk­sia.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS!

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TAI PYYDÄ TARJOUS!

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1