Kara Mon­do

Mer­vi Saik­ko­nen, VTM
Rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja
Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja kou­lut­ta­ja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Pos­ti- ja las­ku­tuso­soi­te:
Kara Mondo/ Mer­vi Saik­ko­nen
Met­so­lan­tie 46 A 1
04430 Jär­ven­pää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Ilmoit­tau­du kou­lu­tuk­seen tai pyy­dä tar­jous

Nimi

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö­ni aihe on

Yri­tys

Puhe­lin

Säh­kö­pos­ti

ILMOITTAUDUN KOULUTUKSEEN (Kir­joi­ta tähän kou­lu­tuk­sen nimi, aika ja paik­ka.)

TARJOUSPYYNTÖ (Kir­joi­ta tähän, mitä tar­jous­pyyn­tö­si kos­kee.)

AJANVARAUS VALMENNUKSEEN (Voit ehdot­taa mah­dol­li­sia ajan­koh­tia.)

MUU VIESTI (Kir­joi­ta tähän vapaas­ti vies­ti­si tai kysy­myk­se­si tai anna palau­tet­ta.)

Yhteystiedot:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen, VTM
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Organisaatiokonsultti ja kouluttaja
mervi.saikkonen@karamondo.fi
gsm. 050 361 2828

Posti-/ laskutusosoite:

Kara Mondo
Mervi Saikkonen
Metsolantie 46 A 1
04430 Järvenpää

mervi.saikkonen@karamondo.fi

Y-tunnus:

2635450-1